Bellisvej 8, 2970 Hørsholm kontakt@sf-horsholm.dk 2876 9558

SF: Sådan skaber vi ”verdens bedste plejehjem” i Hørsholm F

For os i SF er det er en vigtig kommunal opgave at sikre, at antallet af plejehjemspladser tilpasses behovet samt fagligt kvalificerede medarbejdere i ældreplejen og tilstrækkeligt i antal, så længst muligt i eget hjem er et attraktivt og trygt alternativ til plejehjem. Det gælder også i Hørsholm.

Værdighed og kvalitet i ældreplejen i hjemmet og på plejehjem er afgørende, men hvordan kan det opnås? En engageret og erfaren sygeplejerske, May Bjerre Eiby, har skrevet klogt herom i bogen ”Omsorgsmanifestet, Hvordan vi skaber verdens bedste plejehjem”. Hun omsætter de gode intentioner til virkelighed i sit plejehjem i Græsted. Hun understreger, at gode resultater ikke afhænger af mængden af ressourcer, eller af plejehjemmets driftsform, men af tilgangen til delopgaver og omtanken for detaljer og helhed. Hendes beboere er alle demente og på plejehjem, men hendes betragtninger er ret almengyldige.

SF Hørsholm vil gerne følge May Bjerre Eibys anbefalinger. Hørsholm har fire kommunale plejehjem, og vi vil gerne arbejde for, at der bliver skabt rum, plads og mulighed for, at de gode erfaringer kan bruges også i vores plejehjem, selvom det måske kræver, at vi gør tingene lidt anderledes, end vi plejer.

Tør I, Hørsholms kommunalbestyrelse? Vi i SF tør godt!

Læs hele vores forslag til verdens bedste plejehjem

SF’s handleplan for Hørsholms børn og unge 2021-2024

”I Hørsholm Kommune er vi fælles om det gode børne- og ungeliv. Vi giver alle børn og unge mulighed for at opnå deres fulde potentiale. Vi står på tæer og har høje ambitioner for børn og unges læring, trivsel og dannelse. Derfor har alle børn og unge mulighed for at udfolde sig fagligt, personligt og socialt i trygge fællesskaber med plads til forskellighed”.

Sådan skrives der i Hørsholms nye Vision for Børn og Unge 0-18 år fra 2020, og SF Hørsholm takker for det gode arbejde, der er gjort på tværs af forældre- og skolebestyrelser, repræsentanter fra special- og ungeområdet samt Børne- og Skoleudvalget for at lave en sådan fælles vision, der skal skabe fælles retning for hele 0-18 årsområdet. Fedt!

SF Hørsholm er meget enige med visionen, og vi håber at kunne være med til at sikre, at den flotte vision også bliver gennemført i praksis. Det skal være nemt at være børnefamilie i Hørsholm! Der er nemlig en del steder, der med fordel kan løftes til det bedre, og vi ønsker med denne konkretisering af områder at komme med vores bud på løsninger. Derfor skal visionen også følges op med en videre proces, hvor byens børnefamilier er med til at evaluere og inddrages i de udfordringer og eventuelle løsninger, der skal til. Vi skal alle hjælpe til at gøre Hørsholm til en rigtig god børnekommune.

Vi i SF Hørsholm har gennem længere tid indsamlet gode idéer og erfaringer fra forældre, pædagoger og andre fagfolk og interesserede, og vi har samlet det i et katalog med en handleplan for, hvordan vi kan forbedre børnelivet i Hørsholm de kommende år.

Vi lancerer det her på hjemmesiden i august 2021, hvor et nyt ”skoleår” begynder. Det er inddelt i:

rnenes første 6 år – kvaliteten skal løftes for alles skyld

Skolebørnene – Giv børn, lærere og skolepædagoger ro på!

1.fase (0.-4 klasse): Lær at lære

2. fase (5.-9.-klasse): Fællesskab giver håb

Fritiden – stærke fællesskaber for alle børn og unge i fritiden i Hørsholm

Vi håber, I vil tage godt imod vores idéer! Skriv gerne til os med konstruktive input, forslag og forbedringer – vi kan kun komme i mål sammen.

Louise Zabel

Spidskandidat for SF Hørsholm, Kommunalvalget 20

SF ønsker ny inklusionsstrategi for skoler i fællesskab med brobygning til fritid og familieliv

Der skal laves en opdateret inklusionsstrategi og -handleplan for Hørsholms skoler – den nuværende er for 2014-2018. Der skal medfølge en øremærket pulje til et fast inklusionsteam på hver skole med et tværgående samarbejde koordineret af PPR. Det må ikke være hver enkel familie, der skal kæmpe en daglig kamp for hjælp til et barn, der tydeligvis mistrives. Skole eller forældre skal hjælpes ad – ikke pege fingrer ad hinanden.

Inklusionsteamet skal have de rette kompetencer og uddanne/vejlede de øvrige lærere og pædagoger og sikre bro mellem hjem og skole. Inklusion er ikke et sted; det er en følelse af at være med i det store fællesskab. Og mange børn kan godt inkluderes i den almindelige undervisning, hvis lærerressourcerne sættes derefter. Det er noget vrøvl, at larm i klassen altid skyldes børn med særlige behov. Nogle børn er musestille og lider blot i stilhed. Eller bliver hjemme, når det er værst. Og det kan vi ikke være bekendt. Vi skal have kortere skoledage, større fleksibilitet for de ansatte og flere timer med to undervisere. De fysiske rammer og et klasseloft på 24 børn er også vigtigt.

SF’s Jacob Mark: Hørsholm er ikke i mål med minimumsnormeringerne

SF’s børne- og uddannelsesordfører og gruppeformand Jacob Mark (MF) var på besøg i Hørsholm gågade lørdag 2. oktober for at bakke op om SF’s spidskandidat Louise Zabel. Hun har netop Hørsholms børn og unge øverst på dagsordenen i valgkampen, og hvis det lykkes at komme i Hørsholm Kommunalbestyrelse ved valget 16. november 2021.

”Jeg håber, det er tydeligt for enhver, at jeg kæmper for børnene i Hørsholm. Navnlig 0-6 års området har brug for et meget større fokus, hvilket det nye budgetforlig også viser, de andre partier heldigvis synes. Men vi er slet ikke i mål med de midler, der er sat af, og det er BUPL enige i, og det er der også flere forældre her i gågaden, der er. Det kræver økonomisk fokus over de næste mange år at sikre uddannede pædagoger nok på stuerne, så der er brug for SF i den kommunalbestyrelse”, fortæller Louise Zabel i en pressemeddelelse.

Ifølge SF Hørsholm vil den nye lov for minimumsnormeringer hjælpe børnene godt på vej, men der er stadig et godt stykke vej for Hørsholm, hvorfor Jacob Mark er kommet forbi for drøfte, hvordan man sikrer, at loven kan overholdes lokalt.

”Lige om lidt vedtager vi loven om minimumsnormeringer, der vil skærpe kravene til, hvor mange pædagoger og pædagogisk personale, der skal til ude i daginstitutionerne. Hørsholm lever ikke op til 1:3 i vuggestuen og 1:6 i børnehaven, som er det aftalen lyder, og hvor lederne ikke må regnes med 100%. Vi vil også skærpe, at børn først kan starte i børnehaven, når de er blevet 3 år. Og så bliver det et krav, at alle kommuner skal arbejde med gennemsigtighed og lade sig inspirere af Fredensborgs omsættertabel, så forældrene bedre kan følge med i, hvordan det reelt går med normeringerne i den enkelte institution”, forklarer Jacob Mark (SF). For yderligere informationer, kontakt Louise Zabel, tlf. 28769558, louisezabel@hotmail.com

SES VI PÅ LØRDAG 2. OKTOBER KL. 11 I GÅGADEN?


SF Hørsholm sætter børnene øverst på dagsordenen. Både i valgkampen, og hvis det lykkes os at komme i Hørsholm Kommunalbestyrelse ved valget 16. november 2021.

SF’s superseje Jacob Mark kommer et smut forbi for at høre, hvordan I synes det går med børnene i de tilbud, vi har. Kommer du forbi? De håber vi. Fællesskab giver håb ❤️

Læs mere om SF Hørsholms børne- og unge politik.

SF ønsker stærke fællesskaber for alle børn og unge i fritiden

Alt for ofte bliver fritidspædagogikken for vores større børn politisk nedprioriteret, fordi det hurtigt kan opfattes som ”pasning”. Men skønne, nærværende pædagoger i ”klubben” er ofte dem, der griber børnene, hvis skoledagen har været lidt bøvlet eller man er blevet uvenner med en kammerat. Dem, der ellers går hjem med en knude i maven. Pædagogerne skal ikke nå noget bestemt og har tid til at møde børnene, hvor de er. Tak.

Men lige nu er vi ikke særligt seriøse omkring disse tilbud i Hørsholm. Ung i Hørsholm for 7.-9-klasse er en god start, men rammerne er ikke særlig gunstige og med få voksne. For børnene i 4.-6.klasse lyder normeringen 1 voksen til 25,75 børn (!). Vi i SF ønsker stærke fællesskaber, og vi skal turde prioritere indsatsen, hvis vi skal fastholde og udvikle de spændende tilbud, der motiverer de mange og forskellige børn og unge, der ellers gerne vil gå i ”klub” og ikke lige synes sport er sagen.

På Usserød Skole er vi meget glade for Stampen, hvor 3. klasserne netop er startet, og hvor tilbuddet gælder til og med 6.klasse. Men grundet lave normeringer og stram økonomi er det svært at fastholde interessen fra de større børn – i 6. klasse er der vist kun en håndfuld piger, der mødes.

Kan vi gøre et ungdomstilbud i Usserød mere permanent? Fx med brug af kommunens hus Stampevej 10 som nabo til Stampen, hvor de unge kan mødes om aftenen? Hvad kan de unge få ud af det hus, ”Naboen”, hvis de selv måtte bestemme? Kan vi lave en mere smidig overgang for 6.klasse, hvor de fx én gang om ugen kan besøge ungdomsklubben om aftenen eller fra kl.17, hvor aftenen begynder med fællesspisning eller mad, der er lavet i fællesskab.

Jeg foreslår, at vi i den nye Kommunalbestyrelse 2021-2025 prioriterer børn og unge højere. Lad os lave ”Klub Hørsholm”, hvor vi sikrer glidende overgange fra skolefritidsordningen (SFO1 for 0.-3.klasse) til de mere interessebårne fritidstilbud (SFO2 for 4.-6.klasse) og ungdomsklubben (fra 7.klasse til 18 år). Lad os styrke de brede fritidsfællesskaber.

SF: Uændret nej tak til storbyggeri ved Kokkedal station

SF er på det seneste blevet spurgt, om det tekniske valgforbund med Radikale Venstre betyder, at SF efter valget i november til kommunalbestyrelsen vil sige god for det store byggeprojekt ved Kokkedal station. Svaret er klart fortsat nej til det omfangsrige byggeri, som helt vil ændre karakteren af det grønne, åbne stationsområde. Vi går netop i smalt valgforbund for at optimere muligheden for rent faktisk at komme ind, så vi kan gøre vores indflydelse tydeligt gældende.

Projektet, der har vokset sig ganske stort, er bestemt ikke groet i SF’s have. Vi mener uændret, at området skal tilgodese den kollektive trafik med gode togforbindelser til København og Helsingør og mange buslinjer ind i landet. Det kræver gode, gratis og rigelige parkeringsmuligheder for pendlere i bil og på cykel. Et stort supermarked ved stationen vil kun skabe flere biler i området og ydermere problemer for de eksisterende butikscentre i kommunen, som meget gerne skal overleve og trives til bedste for de mange ansatte og borgerne i Hørsholm og omegn.

Hvis der snart etableres et privat plejehjem ved Klædebo med plads til 50 beboere, er der absolut ikke behov for ét mere ved Kokkedal station. Det kan måske løse behovet for plejehjemspladser i andre kommuner, men vi skal ikke underminere vore egne fire plejehjem ved at skabe mangel på kvalificeret personale, hvis to nye plejehjem skal bemandes.

Og endelig er der det med trygheden. Selvom kriminaliteten er lavere på Kokkedal Station end Rungsted Kyst Station, har 1.500 borgere i en undersøgelse på tværs af kommunen svaret, at de føler sig utrygge ved at færdes på Kokkedal Station. Vi må sige, vi ikke helt forstår hvorfor. Hvis man oprigtigt ønsker at gøre noget ved den fortælling, kunne man jo starte med at involvere alle os, der bruger stationen i, hvordan vi kunne gøre den endnu bedre. Fremfor at fælde alt det grønne og plastre det åbne område til med bygninger.

SF: Renseanlæg ved Hvedehavegaard er problematisk

Hørsholm kommune og Novafos afholdt 19. august et åbent hus arrangement om planerne om nyt renseanlæg. SF i Hørsholm deltog i mødet og synes, at debatten er vigtig, før der træffes store og langsigtede beslutninger om fremtidens renseanlæg for spildevandet.

Mødets form gav anledning til en del kritiske kommentarer fra flere mødedeltagere, som åbenbart havde forventet et traditionelt møde, men efter en kort introduktion blev deltagerne henvist til fem forskellige emnestande, der var bemandet med fagfolk. Det hele foregik i ét stort lokale, så man skulle meget tæt på spørgerne og fagfolk for at høre dialogen. Et lokale til hvert emne havde gjort underværker.

I overvejelserne om placering indgik en parameter om mindst 200 meters afstand til nærmeste bebyggede område. Det var ikke muligt at få en forklaring på netop de 200 meter, men SF mener, at planlæggerne burde have forudset, at det ville skabe bekymring hos beboerne øst for motorvejen. Især lugtgener er et kendt problem ved renseanlæg, selv om det synes meget bedre håndteret i dag end for år siden.

Et kommende renseanlæg skal først stå driftsklart om 15 år! Det skaber mange års usikkerhed, så boligejerne tæt på forudser mange års vanskeligheder ved ejendomssalg. SF synes, at den foreslåede placering tæt på bebyggelserne er problematisk. En væsentlig større afstand bør være mulig.

Flere pegede på arealer ved Sjælsmark kaserne som en mulighed. Fagfolkene oplyste, at området der er fredet, men det er åbenbart ikke mere fredet, end der foregår militære øvelser. Andre mulige placeringer bla. i Rudersdal blev også berørt.

Et andet rejst spørgsmål var etablering af det kæmperør med diameter på oplyst 1,8 meter, som skal graves ned gennem Hørsholm fra renseanlægget til Øresund. Det lyder som en opgave for tunnelgravemaskinerne fra metrobyggeriet.

Trafikproblemer både under byggefasen og senere blev naturligvis også berørt. Vi i SF håber meget, at fagfolkene fik noget at spekulere nærmere over.

SF: Hørsholm kommunes nye whistleblowerordning bør være helt neutral

Hørsholm Kommune får snart en whistleblowerordning, så de ansatte har et sted at henvende sig, når de fx ønsker at indberette lovovertrædelser, fordi de har viden eller begrundet mistanke om ulovlige eller andre alvorlige forhold i kommunen. Ordningen er et krav fra et EU-direktiv, og SF bakker klart op.

SF støtter medarbejdernes mulighed for at ytre sig frit, uden risiko for repressalier og med sikkerhed for at blive taget alvorligt, hvis de oplever uhensigtsmæssigheder og kritisable forhold i deres arbejde med at hjælpe borgerne. Og det skal ske via en helt neutral ordning uden kasketforvirring.

SF ærgrer sig derfor over, at politikerne i Økonomiudvalget netop har valgt at anbefale Kommunalbestyrelsen, at kommunen selv skal varetage opgaven. Det skal ske i form af personalechefen, der via en ”helle-ordning” som ”upartisk person” skal lede arbejde med anmeldelser, kvittering, proces og opfølgning, der i praksis foretages af Center for Økonomi og Personale.

En anden mulighed var ellers at uddelegere opgaven til ekstern tredjepart, fx en advokat eller revisor. Kommunen vil stadig have ansvaret for opgaven. Ifølge referatet fra Økonomiudvalget er der indhentet pristilbud fra et advokatfirma: Etableringsomkostninger er 64.500 kr.; de årlige udgifter er mindst 51.750 kr.

Det synes jeg er et lille beløb for at sikre, at kommunens mange medarbejdere og ledere kan føles sig betrygget i, at deres henvendelse håndteres helt neutralt. Hørsholm Kommune er en lille kommune, hvor det kan være meget personbåret, hvorvidt der opleves tillid fra de ansatte pædagoger, lærere, sosu’er osv. og dermed lyst til at gå til den chef, der i sidste ende ansætter og fyrer. Samtidig er der ikke langt til såvel kommunaldirektør som borgmester og kommunalpolitikerne fra denne personalechef.

Jeg ved økonomien er trang, hvorfor et andet bedste bud er at placere opgaven hos den nye kommende borgerrådgiver, som netop er ansat til at være uafhængig af kommunens forvaltninger, borgmestre og de politiske udvalg. Uanset skal ordningen føles tryg for at kunne blive en succes, fordi det er medarbejdernes oplysninger, der skal anvendes konstruktivt til forbedring, forebyggelse og afværgelse af eventuelle fejl og ulovligheder i kommunens borgerbetjening og administration.

Louise Zabel, spidskandidat for SF

Hurra for sommeråbent i Hørsholm svømmehal

Sommerferien er i gang, og der har været gang i mange spændende aktiviteter for børn og unge i Hørsholm. 35 forskellige sommerferieaktiviteter fordelt på flere uger og aldersgrupper med kortere og længere forløb arrangeret i samarbejde med lokale kunst-, kultur- og idrætsforeninger, spejdergrupper, idrætsorganisationer, biblioteket, Ung i Hørsholm/Ungdomsskolen og Hørsholm Egns Museum. Sejt!

Jeg håber, der har været rigtig mange børn og unge, der har benyttet sig af tilbuddene efter endnu et mærkeligt coronaår, hvor vores børn og unge fortjener at kunne mødes igen på kryds og tværs og forhåbentligt lære nye sider af sig selv at kende; møde nye og andre mennesker og på den måde blive udfordret og få udvidet det, man selv kommer med. I skolen er der primært fokus på ”uddannelse”, men dannelse i det hele taget er så vigtigt, hvis vi skal understøtte vores børn og unge i ”at blive til nogen, før de kan blive til noget”.

Netop dette møde oplevede jeg også i fredags, da vi var en lille gruppe af børn og voksne, der benyttede os af kommunens tilbud om at benytte svømmehallen i sommerferien. Tusind tak for den prioritering. Jeg har ikke helt fuldt så meget med, men det viste sig, at svømmehallen holder åbent i ugerne 26, 29, 30 og 31 fra kl. 8.00 – 15.00, opkald kl. 14.30. En rigtig god start, og jeg vil bakke op om, at vi starter en ny kultur i Hørsholm, hvor svømmehallen bliver et sted, vi selvfølgelig kan mødes i uden på forhånd at have tilmeldt sig et hold med vores forældres hjælp. Hørsholm skal netop være et sted, hvor alle børn og unge frit kan more sig – ikke kun de, hvis forældre har haft tid og overskud og været opmærksomme på at booke alle uger med aktiviteter, ferieophold m.v. Tænk, hvis ferien også bare var et frirum, hvor spændende ting kan ske, fordi vi har rammerne til at lade det ske?

Jeg har altid undret mig over, at svømmehallen har været lukket i sommerferien, hvor de fleste holder fri og dermed kan benytte den. Nu har sommervejret været godt i år, hvorfor stranden sikkert også trækker, men svømmehallen er jo et ”slaraffenland” for børn og unge med flere bassiner, vipper, rutsjebane og en masse legetøj, der heldigvis flød i vandet, da vi var der. En vandlegeplads, der inviterede til morskab, vandkendskab og menneskekendskab, fordi legen i vand foregår tæt på hinanden og med spejlning blandt børnene, der tager ved lære af hinanden. Nu ved jeg ikke, hvor mange gæster, der har været i denne sommerferie, men det er jo også nyt, så det tager et par år at skabe den kultur, jeg mener vi bør give vores børn og unge: At de som en naturlighed kan ses i svømmeren – også uden at gå på et fast hold, betalt og bestemt af forældrene. I Herlev, hvor jeg er vokset op, kostede det som barn 1 krone at besøge Hjortespringbadet, der var et friluftsbad på det tidspunkt. Måske var det en idé næste år?