Bellisvej 8, 2970 Hørsholm kontakt@sf-horsholm.dk 2876 9558

STEM SF IND I KOMMUNALBESTYRELSEN!

❤💚 SF er et rødt, grønt og meget demokratisk græsrodsparti, der sætter en ære i at lytte til alle dem, der arbejder eller bruger vores fælles børnehaver, vuggestuer, skoler, SFO’er, klubber, plejehjem, ældrepleje, frivillige foreninger, kulturinstitutioner, idrætstilbud, natur og grønne områder – ja Hørsholm i det hele taget.

Hvis vi som kommune ikke gør det ordentligt, skal det siges højt og tydeligt. Ingen skal udskammes, fordi de har brug for hjælp i Hørsholm. Der skal være nemme klageadgange, og hvis det ikke er nok, skal der være en Borgerrådgiver og en whistleblowerordning til at holde os alle i ørene.

Politik skal laves på tværs af partier og sammen med alle dem, der har noget at sige. Ikke fra rådhuset, men ude i Hørsholm og sammen med alle dem, der skal bruge løsningerne. Vi skal som politikere sætte retning, visioner og prioritere penge til områderne, men løsningerne skal vi lave sammen og på tværs. Man skal ikke tromle et projekt igennem bare fordi man har flertal og travlt. Der skal være tid til at arbejde sig ordentlig igennem, så alle partier føler sig anerkendt og inddraget. Så må vi sætte hastigheden ned med færre projekter… så havde vi nok undgået de katastrofale processer omkring Hannebjerg/Lilleskolen, Fritidshuset/Ulvemosehus, PH-parken og nu Kokkedal Station. Den næste ulykke kan være, når Konservative ønsker at presse et Ungdomshus ind på fritidshjemmet Stampen, der ellers er et godt og sundt børnemiljø. Det er en dårlig løsning. Find nu en anden placering!

SF vil være konstruktiv, kritisk vagthund, fordi der er brug for at gøre tingene på andre måder end man er vant til. Vi vil arbejde tæt med de partier, der ønsker det og hvor vi sammen kan finde de bedste løsninger for og med borger. SF kan ikke få ret hver gang, men vi vil være beredte på, at det er de bedste argumenter, der skal vinde – ikke bare partifarve eller fordi det er nemmest. Politik er ikke nemt; det tager lang tid; og skal gøres sammen og på tværs, fordi det er det mest demokratiske for et fælles Hørsholm.

Boligudbygning er uden økonomisk betydning

Hørsholm kommune har udsigt til store og massive boligbyggerier de kommende år. Og butikscenter ved Kokkedal station og Cirkelhuset. Det vil markant ændre mange områders karakter: Kokkedal station, PH-parken, arealet ved Cirkelhuset, Hannebjerg, Usserød Kongevej med flere. Den økonomiske fordel for kommunekassen er til at overse. De kommunale udligningsordninger betyder, at omkring 300 nye boliger kun giver en årlig nettofordel på ca. 2 mio. kr. set i forhold til kommunens årlige driftsudgifter på ca. 1500 mio. kr. Altså en forsvindende fordel. Det viser beregninger, som kommunen fik udarbejdet i 2017.

Tilflyttere vil give lidt mere omsætning i forretningerne, hvis der ikke samtidig etableres flere butikker som f.eks. påtænkt ved Kokkedal station. Til gengæld vil biltrafikken blive yderligere belastet, og byens stadig åbne og grønne karakter ændres negativt. Store støjgener ved kommende byggerier og tung byggepladstrafik må også forudses. Man tør jo næsten ikke nævne ordet pilotering, som kan drive omkringboende til vanvid og genere langt omkring.

Så hvorfor dog plastre kommunen til med store og massive bebyggelser på de endnu åbne og grønne områder? Det kunne jo også være, at fremtiden viser behov for arealer til formål, som vi ikke kender endnu?

Ib Tune Olsen, Hørsholm (SF) kandidat

Excelark-normeringer lever ikke op til loven om minimumsnormeringer

Valget står for døren, og kommunalpolitikerne i Hørsholm har med 3 millioner kroner årligt ’fremrykket de lovbestemte minimumsnormeringer’ i det nye budget.

Desværre baserer dette regnestykke sig på statistikker, der ikke matcher det reelle antal pædagoger på stuerne. Så tro ikke, vi er i mål i Hørsholm.

BUPL har udregnet, at det vil kræve mellem 9 og 11 millioner årligt at leve op til den lov, som først snart er ved at være klar.

Derfor har SF på Christiansborg kæmpet for, at kravene i loven sikrer nok pædagoger og pædagogiske assistenter i hverdagen på stuerne, så børnene får det nærvær og omsorg, de har brug for.

Og hvor de voksne får arbejdsvilkår og plads til faglighed, så de faktisk kan få kvalitet i deres arbejde. Måske det kunne lokke flere til?

Vi har fx skærpet, at børn 0- 3 år er vuggestuebørn og normeringen skal overholdes. Og vi har krævet, at alle kommuner skal arbejde med gennemsigtighed og lade sig inspirere af Fredensborgs omsættertabel, så forældrene bedre kan følge med i, hvor mange pædagoger, der reelt er på stuerne. Det koster flere penge, og derfor skal der laves en 8-årig genopretningsplan.

Læs vores indlæg om Jacob Marks holdning til Hørsholms initiativer vedrørende minimumsnormeringer

Hørsholm for alle hørsholmere

Tak for besøget i dag fra Trine Torp, der er SF’s fantastiske social- og psykiatriordfører, uddannet psykolog og ved vildt meget om det specialiserede børneområde. Det har vi brug for i Hørsholm!

Jeg og SF vil arbejde for, at vi får udarbejdet en inklusionsstrategi på tværs af byens skoler og PPR sætter ramme og retning for, hvordan vi skaber skoler, der giver plads til flere typer af børn – også dem med særlige behov. Det kræver faste inklusionsteams på skolerne med varige midler til kompetente inklusionsmedarbejdere og trygge, rare lokaler at finde “helle” i.

Skolerne er hårdt presset økonomisk og bliver ofte klemt så snart børnene har særlige behov. Men der skal være plads til at børn er forskellige! Det skal ikke være forældrene, der skal slås for at gætte sig til de rette tilbud. Det kan faktisk også økonomisk betale sig at sætte tidligt ind og give den rette hjælp, så snart udfordringerne melder sig. Men det er en investering i “forebyggelse” frem for brandslukning og symptombehandling.

SF kæmper i finansloven for at afsætte 125 mio. kr. til et løft af PPR i kommunerne. jeg håber det lykkes. Men vi skal også politisk turde blive enige om en retning for inklusion i Hørsholm med en fælles strategi og handleplan, så det ikke er op til hver enkel familie at råbe sig vej. PPR er presset og har stor udskiftning i medarbejdere. Netop kompetencerne, stabilitet og en koordineret indsats på tværs af skoler og institutioner er afgørende, fordi særlige behov er svære og kræver individuelle, specialiserede vurderinger og løsninger. Det skal ikke først være, når skolefraværet melder sig, at der sættes ind. Men det kræver vi forstår børnene.

Vi skal prioritere at samarbejde med VISO (den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation) og  den “fremskudte funktion” i den regionale børne- og ungdomspsykiatri, hvor kommunerne kan hente den rette viden og hjælp og på den måde opkvalificere PPR, skoler og institutioner, når det handler om børn med særlige behov. Fællesskab giver håb❤

MURSTEN KAN GODT VÆRE VELFÆRD OG STYRKE FÆLLESSKABER

SF Hørsholm er uenige i den nuværende kommunalbestyrelses fællesbesluttede udviklings- og investeringsstrategi ‘Velfærd frem for mursten’, og vi er mener, der er brug for en anden vej. Vi håber at få nok stemmer til en plads ved bordet, så vi kan påvirke udviklingen.

Vi har nemlig det seneste halve år talt med en masse borgere og foreninger, og vi hører en fælles melding: Vi har brug for steder at mødes og være sammen – også når det ikke handler om sport og idræt.

Her er SF Hørsholms bud. Lad os lave: – et ungdomshus for de 13-18-årige i den gamle politistation, der ligger centralt – et anneks til Stampen for 5.- og 6.klasser i huset på Stampevej 10 – en fritidsklub i lokalerne i Ådalsparken, hvor der allerede er en ungdomsklub – et seniorbofællesskab på den gamle rådhus-grund med fleksible, blandede boliger – et medborgerhus med fælles lokaler til brug for Frivilligcenteret, byens mange foreninger og beboerne i seniorbofællesskabet fx til fællesspisning

Det er de stærke fællesskaber indenfor og udenfor i Hørsholms grønne områder, der gør byen skøn for børnefamilierne og de kommende generationer. Stem SF for stærke fællesskaber i Hørsholm.

SF’s spidskandidat Louise Zabel

Klima-ambitioner skal ikke kun være valgkamp

SF er helt enig i Morten Slotveds udtalelser om, at vi skal ruste kommunen til fremtidige klimaudfordringer. SF mener, at Hørsholm skal gå forrest blandt kommunerne og ikke bare følge trop. Vi ønsker SF i kommunalbestyrelsen netop for at være vagthunden, der gør alarm, hvis kommunen ikke lever op til de flotte ambitioner.

Hørsholm kommunes CO2-udledninger skal reduceres med mindst 40% i 2030, men vi vil gerne gå videre. Vi ønsker ”smarte” besparelser i vejbelysningen, reduceret energiforbrug i bygninger og idrætsanlæg. Vi støtter, at kommunen i samarbejde med Novafos realiserer en ambitiøs varmeplan som i høj grad baserer sig på solvarmeanlæg, varmepumper og udbygning af fjernvarme. Det er vigtigt, at kommunen melder planer ud i tide og støtter med konsulenthjælp til borgere og virksomheder omkring reduktion af fossile energier.

Vi har mange andre ønsker på klimaområdet, ikke mindst at hensyn til, at klima vejer tungt i kommunens udbygningsplaner. SF mener, at planen for Kokkedal station er meget dårlig. Vi går ind for, at man i stedet for overbebyggelse holder stationsområdet åbent og grønt. Man kan fremme brugen af en af kollektiv trafik ved bedre P-pladsmuligheder både for biler og cykler.

SF: Seniorboliger skal være for alle og ikke kun for de få

Pia Olsen Dyhr, Louise Zabel og Ib Tune Olsen ved indgangen til det gamle rådhus.

Ensomhed og depression fylder meget hos mange ælde og er noget af det mest usunde, man kan opleve og især i alderdommen slår det igennem med flere sygehusbesøg og drastisk nedsat livskvalitet.

SF Hørsholm har inviteret SF’s formand, Pia Olsen Dyhr forbi grunden med det gamle rådhus, hvor der netop kunne være plads til seniorbofællesskaber. De skal skabe rammen om et godt liv i de mange ekstra leveår, som Hørsholms ældste får med den stigende levealder. Lovgivningen giver nogle muligheder i dag, men det vil være en fordel med mere fleksible regler. Det har SF nationalt fokus på at gøre noget ved.

– Vi skal skabe rammer om det gode liv, og ikke kun om den plejekrævende alderdom. Det gør vi med seniorbofælleskaber hvor vi kan være sammen om hverdagen, når børnene for længst er flyttet, og hjælpe hinanden med det, vi ellers kan få svært ved sent i livet. For vi har brug for at betyde noget for andre hele livet igennem, siger Pia Olsen Dyhr (MF).

SF vil blandt andet gøre op med de rigide rammer for boliger til ældre ved at skabe plads til mere fleksible boformer, hvor plejen og hjælpen optrappes i beboerens eget hjem i takt med at behovet stiger. Her kan lovgivningen give problemer fordi de økonomiske vilkår for ældreboliger og andre almene boliger er forskellige. Det skal der findes en lovgivningsmæssig løsning på. Det skal også være blandede boliger, hvor det både er muligt at eje og leje. SF har nationalt netop været med til at beslutte, at 25% – snart 33% – af byggerierne på nye byggegrunde skal være almene boliger. SF’s lokale spidskandidat i Hørsholm, Louise Zabel ser klart potentialet i sådan en model.

– De borgerlige partier har fokus på friplejehjem og private løsninger. Vi vil skabe rammerne om det gode seniorliv for alle kommunens borgere og for alle stadier af seniorlivet. Det kan vi skabe med blandede boliger i seniorbofællesskaber, så de har steder at flytte hen inden de bliver syge og får brug for pleje”, siger Louise Zabel, der gerne ser, at byggeriet også rummer almene boliger, ligesom der bør være et fælleshus, så beboerne har et sted at mødes, holde familiekomsammen og lave fælles aktiviteter.

At behovet for seniorbofællesskaber er stort i Hørsholm, bekræfter formand for Ældre Sagen i Hørsholm, Peter Brandi:

– Vi har ikke foretaget analyser, men det er min opfattelse, at i høj grad brug for det, man i gamle dage kaldte for alderdomshjem, som man i dag kalder seniorbofællesskab eller oldekolle. Vi har behov for en boligmasse, der ligger imellem de traditionelle boliger. Altså et område hvor man kan blive gammel sammen med ligesindede. Her tænker jeg på lejeboliger/andelsboliger, man kan flytte ind i uden at være visiteret til det. Det er et man flytter hen fordi man stadig vil opleve livet, selv om man ikke har de kræfter man havde tidligere. Hvor man kan dyrke fælles aktiviteter i den udstrækning man har lyst” siger Peter Brandi, formanden for Ældre Sagen i Hørsholm.

SF foreslår nationalt:

  • At der kan bygges blandede bofællesskaber hvor nogle af boligerne er ejerboliger og andre er almene boliger
  • At beboerne ikke flytter, når de har brug for pleje svarende til et plejehjem, men at hjælpen optrappes gradvis og at den knyttes til personen og ikke til boligen. Sagt med andre ord vil det variere over tid, hvilke boliger der er plejeboliger, og hvilke der ikke er. Personalenormeringen skal naturligvis følge det aktuelle plejebehov

SF: Sådan skaber vi ”verdens bedste plejehjem” i Hørsholm F

For os i SF er det er en vigtig kommunal opgave at sikre, at antallet af plejehjemspladser tilpasses behovet samt fagligt kvalificerede medarbejdere i ældreplejen og tilstrækkeligt i antal, så længst muligt i eget hjem er et attraktivt og trygt alternativ til plejehjem. Det gælder også i Hørsholm.

Værdighed og kvalitet i ældreplejen i hjemmet og på plejehjem er afgørende, men hvordan kan det opnås? En engageret og erfaren sygeplejerske, May Bjerre Eiby, har skrevet klogt herom i bogen ”Omsorgsmanifestet, Hvordan vi skaber verdens bedste plejehjem”. Hun omsætter de gode intentioner til virkelighed i sit plejehjem i Græsted. Hun understreger, at gode resultater ikke afhænger af mængden af ressourcer, eller af plejehjemmets driftsform, men af tilgangen til delopgaver og omtanken for detaljer og helhed. Hendes beboere er alle demente og på plejehjem, men hendes betragtninger er ret almengyldige.

SF Hørsholm vil gerne følge May Bjerre Eibys anbefalinger. Hørsholm har fire kommunale plejehjem, og vi vil gerne arbejde for, at der bliver skabt rum, plads og mulighed for, at de gode erfaringer kan bruges også i vores plejehjem, selvom det måske kræver, at vi gør tingene lidt anderledes, end vi plejer.

Tør I, Hørsholms kommunalbestyrelse? Vi i SF tør godt!

Læs hele vores forslag til verdens bedste plejehjem

SF ønsker ny inklusionsstrategi for skoler i fællesskab med brobygning til fritid og familieliv

Der skal laves en opdateret inklusionsstrategi og -handleplan for Hørsholms skoler – den nuværende er for 2014-2018. Der skal medfølge en øremærket pulje til et fast inklusionsteam på hver skole med et tværgående samarbejde koordineret af PPR. Det må ikke være hver enkel familie, der skal kæmpe en daglig kamp for hjælp til et barn, der tydeligvis mistrives. Skole eller forældre skal hjælpes ad – ikke pege fingrer ad hinanden.

Inklusionsteamet skal have de rette kompetencer og uddanne/vejlede de øvrige lærere og pædagoger og sikre bro mellem hjem og skole. Inklusion er ikke et sted; det er en følelse af at være med i det store fællesskab. Og mange børn kan godt inkluderes i den almindelige undervisning, hvis lærerressourcerne sættes derefter. Det er noget vrøvl, at larm i klassen altid skyldes børn med særlige behov. Nogle børn er musestille og lider blot i stilhed. Eller bliver hjemme, når det er værst. Og det kan vi ikke være bekendt. Vi skal have kortere skoledage, større fleksibilitet for de ansatte og flere timer med to undervisere. De fysiske rammer og et klasseloft på 24 børn er også vigtigt.

SF’s Jacob Mark: Hørsholm er ikke i mål med minimumsnormeringerne

SF’s børne- og uddannelsesordfører og gruppeformand Jacob Mark (MF) var på besøg i Hørsholm gågade lørdag 2. oktober for at bakke op om SF’s spidskandidat Louise Zabel. Hun har netop Hørsholms børn og unge øverst på dagsordenen i valgkampen, og hvis det lykkes at komme i Hørsholm Kommunalbestyrelse ved valget 16. november 2021.

”Jeg håber, det er tydeligt for enhver, at jeg kæmper for børnene i Hørsholm. Navnlig 0-6 års området har brug for et meget større fokus, hvilket det nye budgetforlig også viser, de andre partier heldigvis synes. Men vi er slet ikke i mål med de midler, der er sat af, og det er BUPL enige i, og det er der også flere forældre her i gågaden, der er. Det kræver økonomisk fokus over de næste mange år at sikre uddannede pædagoger nok på stuerne, så der er brug for SF i den kommunalbestyrelse”, fortæller Louise Zabel i en pressemeddelelse.

Ifølge SF Hørsholm vil den nye lov for minimumsnormeringer hjælpe børnene godt på vej, men der er stadig et godt stykke vej for Hørsholm, hvorfor Jacob Mark er kommet forbi for drøfte, hvordan man sikrer, at loven kan overholdes lokalt.

”Lige om lidt vedtager vi loven om minimumsnormeringer, der vil skærpe kravene til, hvor mange pædagoger og pædagogisk personale, der skal til ude i daginstitutionerne. Hørsholm lever ikke op til 1:3 i vuggestuen og 1:6 i børnehaven, som er det aftalen lyder, og hvor lederne ikke må regnes med 100%. Vi vil også skærpe, at børn først kan starte i børnehaven, når de er blevet 3 år. Og så bliver det et krav, at alle kommuner skal arbejde med gennemsigtighed og lade sig inspirere af Fredensborgs omsættertabel, så forældrene bedre kan følge med i, hvordan det reelt går med normeringerne i den enkelte institution”, forklarer Jacob Mark (SF). For yderligere informationer, kontakt Louise Zabel, tlf. 28769558, louisezabel@hotmail.com