Bellisvej 8, 2970 Hørsholm kontakt@sf-horsholm.dk 2876 9558

Børnenes første 6 år – kvaliteten skal løftes for alles skyld

SF vil gerne være med til at sikre, at vi også kan prale af vores tilbud til børn 0-6 år. For i dag halter det med kvaliteten i daginstitutionerne, fordi byens politikere gennem de sidste mange år har skåret voldsomt ned på området. Så der er ikke meget at prale af. I SF ønsker vi en ”genopretningsplan” for tilbuddene til børnenes første 0-6 år, fordi det halter med kvaliteten grundet dårlige normeringer og dermed dårlige arbejdsvilkår for pædagoger og pædagogiske assistenter. Der bliver ikke lavet årlige kvalitetsrapporter for de enkelte institutioner, ligesom metoderne for at opgøre de faktiske normeringer på stuerne kan forbedres. Vi skal sikre ”ro på” for børn og voksne, så der bliver plads til kvalitet, fordybelse, nærvær og omsorg, så børnene kan trives, udvikle sig og blive klar til at lære.

SF’s politiske forslag for børneområdet 0-6 år:

1. VARIGE DRIFTSMIDLER TIL 1:3 i vuggestuen og 1:6 i børnehaven

20 mio. kroner mangler for at sikre reelle normeringer, der som minimum lever op til minimums-normeringerne (1:3 i børnehaver og 1:6 i vuggestuer) og målt efter de metoder og regnemodeller, BUPL anvender – ikke Danmarks Statistik. Det står sort på hvidt i kommunens egen redegørelse for området fra januar 2021. De penge må og skal findes hurtigst muligt med start i efterårets budgetforhandlinger 2021-22 – Børnene, familierne og de voksne på stuerne trænger gevaldigt!

2. 5 – ÅRIGE OPFØLGNINGS- OG HANDLEPLANER FOR KVALITETEN FOR BØRN

Der skal laves beregningsværktøjer til opfølgning samt en konkret handleplan fra 2021-2024 med nye kvalitetsrapporter for hver institution, hvor pengene er vedtaget, så der kan opbygges en fælles forståelse af, hvordan de reelle normeringer hænger sammen med den kvalitet for børnene, vi alle ønsker. I Fredensborg Kommune har man netop i juni 2021 vedtaget en ”Omsættertabel” som officielt værktøj efter to års forsøg i Humlebæk, hvor forældrene tog affære efter ringe normeringer alt for længe. Omsættertabellen hjælper til at oversætte de tal, institutionerne i forvejen anvender til at benytte vagtplaner og på den måde systematisk og løbende kan give straksbilleder og dermed åbenhed omkring de reelle normeringer på stuerne. Kvaliteten i de enkelte institutioner skal vurderes ud fra brugerundersøgelser fra børn, forældre og forældrebestyrelser. Kvalitet kan ikke ses i et regneark, det skal opleves. Sygdom, kurser, møder gør indhug i pædagogernes tid sammen med børnene, så der er brug for at kunne vurdere de reelle normeringer på stuerne. Hvis vi skal løfte kvaliteten op på de ønskede niveauer for alle institutioner i Hørsholm, skal der være pædagoger og pædagogiske assistenter nok, fordi de skal sikre den pædagogiske faglighed og dømmekraft i hverdagen. Undersøgelserne skal derfor suppleres med årlige kvalitetsrapporter for hver institution, der vurderer ud fælles, fastsatte objektive kriterier og som også inddrager de ansattes vurderinger af arbejdsmiljø og ledelse. Alle skal bidrage til at løfte området – det kan ikke klares af politikerne og af midler alene, men de er selvfølgelig en nødvendig forudsætning.

3. ØGET BUDGET OG BEDRE VILKÅR TIL UDDANNEDE PÆDAGOGER

Budgettildelingen til pædagoger skal tilbage fra 53% til 60%. Hvis vi skal sikre kvalitet i daginstitutionerne, skal der være nok uddannede pædagoger og pædagogiske assistenter til at skabe de faglige pædagogiske rammer og arbejdsmiljø, der understøtter de voksne på stuerne til at gøre deres arbejde ordentligt. Tidligere er der i budgettildelingen skåret ned fra 60% til 53. I SF

Hørsholm har vi højere ambitioner og vil have tallet tilbage på 60% (I København er den politiske ambition 66%). I Hørsholm skal vi derfor have et krav om, at pengene rent faktisk bruges på uddannede voksne på stuerne. I dag er hele 46% ikke-fagligt uddannet personale i vuggestuerne og 51% i børnehaverne! Normeringerne skal sikre, at der er voksne og uddannede folk på stuerne til at understøtte børnenes, udvikling, leg og trivsel samt sociale kompetencer. SF Hørsholm arbejder på et katalog af idéer til at forbedre arbejdsvilkårene og uddannelsesmulighederne, så vi som kommune kan være med i kapløbet om de desværre alt for få uddannede pædagoger og pædagogiske assistenter.

4. NORMERINGER DER FØLGER BARNETS ALDER samt mulighed for udskudt skolestart.

Nu skal det være slut med at spare på børn ved at rykke dem hurtigere fra vuggestue/dagpleje til børnehave. SF har på Christiansborg i maj 2021 sikret en detaljeret og teknisk aftale, der skal sikre, at børn først starter i børnehave, når de bliver 3 år. Det bliver ulovligt at tage forældrebetaling til vuggestuetakst, selvom børnene er rykket op i børnehaven. Børn på 0-3 år har krav på en 1:3-normering, så pengene skal følge barnet. Det vil give både børn og de voksne ro på! Det gælder også i overgangen til skolestart. Ikke alle børn er klar til 0.klasse blot fordi de er blevet 6 år. Det skal være slut med at sende børn videre, blot fordi der kan være et økonomisk incitament for kommunen i det. Hvert enkelt barn skal i et fællesskab mellem pædagoger, forældre og skole vurderes enkeltvist, og der skal være en reel, åben mulighed – ikke stram dispensationsordning – for at det kan lade sig gøre.

5. TIDLIG SPORING OG INDSATS AF SÆRLIGE BEHOV

Børn med særlige behov skal opspores og understøttes så tidligt som muligt, og det skal ske i et tæt samarbejde med forældre og PPR. For mange børn opstår behovene allerede fra de starter i vuggestuen eller børnehaven i mødet med andre børn og voksne. Alle institutioner skal have en fastknyttet, kvalificeret kontakt i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), så hjælp og rådgivning står klar, så snart behovet opdages af forældre og/eller pædagoger. Dette kan også understøtte en god overgang til skolestart, evt. med mulighed for skoleudsættelse (besluttes sammen med forældrene!), så arbejdet ikke starter forfra, når barnet er kommet i skolen og forældrene på ny skal ”starte forfra”. Der skal laves klare skriftlige aftaler, så viden ikke går tabt.

6. Det kræver en styrkelse af vores tværgående PPR-enhed, der med kvalificerede og nok medarbejdere (socialrådgivere, psykologer, specialpædagoger etc.) kan omsætte de fine ord til handling fra den politisk besluttede ”Vision for børn og unge 0-18 år” fra 2020 og i praksis kan opfylde behovene fra ”Tidlig indsats” fra ”Sammenhængende børne- og ungepolitik 2019 – 2022”.

7. De fysiske rammer er naturligvis også vigtige, hvis børn og voksne skal trives i institutionerne. Først og fremmest skal der være institutioner og plads nok til børn og voksne i daginstitutionerne. Der er lukket et par institutioner de seneste år, samtidig med at man har udvidet med ”skovbørnehave” for skolebørnene i Solhuset. Naturen og udeliv er sundt og godt for mange børn, og som udgangspunkt skal vi udnytte de grønne områder i og omkring Hørsholm så godt vi kan. Der skal dog også være kvadratmetre nok indenfor, ligesom institutionernes legepladser også skal følge med tiden og passe til børnenes behov – både i sol og skygge. SF ser frem til den kommende kortlægning af og rådgivning om indeklimaet i en række daginstitutioner som et led i et treårigt projekt fra Realdania og Rådet for Grøn Omstilling. Formålet er løfte niveauet for indeklimaet.