Bellisvej 8, 2970 Hørsholm kontakt@sf-horsholm.dk 2876 9558

Fritiden – stærke fællesskaber for alle børn og unge i fritiden i Hørsholm

For SF er fritidspædagogikken meget essentiel for det gode børneliv i Hørsholm og for at løfte Hørsholm-strategiens vision om, at ”et børneliv i Hørsholm skal være kendetegnet ved et sammenhængende børneliv”. Fællesskaber er der, hvor børnene mødes, og det er os voksne, der bør sætter rammer og retning for at skabe mulighederne for de sociale møder og oplevelser i hverdagen. De mange krav i skolen gør fritiden endnu vigtigere for at løfte børn og unges trivsel.

Hvert syvende barn får diagnose. Angst, stress og depressioner er ikke længere voksenproblemer. 30% af pigerne i 9. klasse føler sig stressede; 50% af alle føler sig pressede over opgaver i skolen. En al for høj del af børn og unge i Hørsholm magter ikke at komme i skole. Her skal de fælles fritidstilbud være de åbne arme og lyttende ører, når de endelig har fri.

Fritidspædagogikken er mere fri end skolen og mere uoverskuelig end familien. Der er mange venner at forholde sig til og mange aktiviteter, man kan kaste sig over. Her er børnene på én gang frie og tvunget til selv at organisere sig. Det kræver kompetencer, der skal opøves og opmuntres af såvel pædagoger som forældre. Fritidspædagogikken skaber et rum fri for voksenbestemmelse, hvor børnene øver sig i at mestre livet på egne præmisser. Her er et frirum, hvor man ikke skal leve op til andres mål, men man kan gøre det, man har lyst til. Alene og sammen med andre. Den frihed fra strukturer adskiller fritidspædagogikken fra både skolen og organiserede fritidsaktiviteter. Legen bliver spontan, og børnene mødes på tværs af alder, klasser og vanlige grupperinger. Der skal være langsommelighed og kedsomhed. Fritidspædagogikken skal være sit eget sted. Det tæller ikke bare at rydde skolesagerne lidt til side – det skal være et helt andet rum med værksteder, eventyr og magi.

SF’s politiske forslag for fritidsområdet og børn og unge (uden for sports- og idrætsområdet):

Fritidspædagogikken skal økonomisk opgrades i Hørsholm

Ofte bliver fritidspolitikken politisk nedprioriteret økonomisk, fordi det hurtigt kan opfattes som ”pasning”, men skønne, nærværende pædagoger i ”klubben” er ofte dem, der griber børnene, hvis skoledagen har været lidt bøvlet eller man er blevet uvenner med en kammerat. Pædagogerne skal ikke nå noget bestemt med børnene. De skal have tid til at møde børnene, hvor de er. Lytte til dem og give dem plads til at være sig selv. Så vi skal sikre gode normeringer og fornuftig forældrebetaling i tilbuddene hele vejen fra 0.klasse til børnene er flyveklar og ud i voksenlivet. Men hvordan går det egentlig i Hørsholm? Har vi alle med?

Når børnene bliver større og nærmer sig ungdommen er der større frihed, fordi de selv kan gå hjem fra skole fx til sport eller besøge venner osv. Men det åbner også for risikoen, at det ikke er alle, der har noget at give sig til. Måske klubben opfattes kedelig og svær at finde ud af med mange nye/andre børn at forholde sig til – det bliver nemmere at gå hjem til skærmen. Og så er det ensomheden finder plads. Idræt og sport fylder utroligt meget i Hørsholm og sikrer stærke fællesskaber for dem, der kan og vil det og finder glæde i at dygtiggøre sig, træne og konkurrere. Men vi må ikke glemme de spændende og inkluderende fællesskaber, der også skal være til de børn og unge, der ikke interesserer sig for den slags. Som ønsker helt andre veje i livet. Og her må vi ikke sidde på hænderne, men gøre hvad vi kan for at vise vejen. SF vil arbejde for at styrke disse fællesskaber.

Vi skal sikre 3.klasse) til de mere interessebårne fritidstilbud (SFO2 for 4.-6.klasse) og ungdomsklubben (fra 7.klasse til 18 år) er vigtige for at sikre et trygt og spændende fritidsliv for alle Hørsholms børn og unge.

0-2.klasse (SFO I)

Alle Hørsholms skoler har skolefritidsordninger, der benyttes flittigt og er en integreret del af hverdagen for de fleste børn. Priserne er lavere end i daginstitutionerne, hvorfor de fleste forældre betaler regningen med glæde. Men hvor mange dropper egentlig ud? Vi skal have alle med om bord, både ved at sikre en god kvalitet og et attraktivt miljø, men også ved at gøre en proaktiv indsats, hvis der i årgangen er børn, der falder uden for det store fællesskab. Det er i fællesskabet håbet gror, og ofte kan fritidsaktiviteterne være det understøttende for en god skoledag, så vi skal finpudse brobygningen fra skole til pasning.

3-6.klasse (SFO II)

Overgangen til SFO II er meget afgørende, fordi børnene nu er så store, at de rent faktisk selv kan gå hjem, og de vanlige fællesskaber fra skolen blødes op. Derfor var det også en fadæse, da man fra politisk side skruede forældrebetalingen helt i vejret og vi så store frafald af 4. og 5. klasser, der droppede ud. SF ønsker samme kvalitet og fornuftig forældrebetaling også for de større børn, hvis trivsel netop risikerer at falde efterhånden som deres verden åbner sig og pludselig kan føles meget stor. En del af løsning kan være at sikre ordentlig normering i SFO2, så der er nærværende voksne, der lytter og kan bidrage med andre måder at se verden og problemstillinger på. Normeringerne er pt. 1:26…. Kan vi virkelighed ikke gøre det lidt bedre?

Coronaen har gjort vilkårene svære, fordi antallet af tilmeldte børn svinger i perioder. Det gør det vanskeligt at sikre antallet af nærværende voksne, og behovet er der. Pædagoger fortæller om, hvordan de og deres kollegaer ”samler op” på børn, der har f.eks. har haft konflikter i skolen, som ikke blevet løst eller drøfter andre svære emner med børnene. Dette kan også være børn fra ellers velfungerende familier, der kan have dette behov. Så hvordan fastholder vi børnene? Vi har allerede gode tilbud og faciliteter, men vi skal fastholde og gerne forbedre normeringerne – også i børnenes fritid. Her er pladsen og udendørsarealerne også vigtige for at skabe attraktive miljøer at være sammen på. Vi har i Hørsholm ikke særligt mange legepladser, så skolerne og SFO’ernes udearealerne kommer også til gavn i weekenderne.

7-9.klasse – ”Klub Hørsholm”, et netværk af spændende muligheder

Vi i SF er meget glade for Hørsholm-strategiens visioner om at understøtte attraktive mødesteder for børn og i særdeleshed unge forskellige steder i Hørsholm. Skaterbanen ved stadion; Ungdomsklubben og -Skolen ved Vallerødskolen; og Ådalsparkens ungdomsklub er glimrende tilbud, ligesom pop-op-ungdomsklubben på Stampen hen over sommeren 2021 er super. Ung i Hørsholm er godt på vej. (https://www.ungihorsholm.dk/). Vi i SF ønsker at styrke de brede fællesskaber og indsatser endnu mere. Hvordan udvider vi fritids- og ungdomstilbuddet, så endnu flere børn og unge benytter de fælles klubtilbud og vi sikrer, at alle børn er med på én eller anden måde?

Kunne vi gøre et ungdomstilbud i Usserød mere permanent? Fx med brug af kommunens hus Stampevej 10 som nabo til Stampen for 3-6.klasser – hvad kunne de unge få ud af det hus, ”Naboen”, hvis de selv måtte bestemme? I forvejen kan det være svært at fastholde 6.klasserne i Stampen, hvor de har større brug for ”fred fra de små”… Kun vi lave en mere smidig overgang fra 6.klasse, hvor de fx én gang om ugen kan besøge ungdomsklubben om aftenen eller fra kl.17, hvor aftenen begynder med fællesspisning eller mad, der er lavet i fællesskab.

Det er vigtigt, at der er attraktive tilbud tæt på, hvor de unge i forvejen er, men samtidig så fleksible, at alle unge er velkomne. Stort er ikke nødvendigvis godt, hvis der sikres lokalt ejerskab for de unge til at kunne mødes på deres egne præmisser. Tænk, at have en sej klub, man kan invitere hinanden på besøg til?

37 kommuner har et ”fritidspas” til børn med en positivliste over aktiviteter, der kan støttes. SF foreslår oprettelsen af et ”Klub Hørsholm”, der er rammen for vores fælles tilbud til alle kommunens unge. Med et klubkort kan børnene bruge de forskellige muligheder, der minder lidt om de ældres ”Hørsholm Senioridræt”, hvor kommunens faciliteter anvendes billigt/gratis til et ret lavt kontingent. Her kan alle over 55 år for et meget billigt beløb (320 kr) købe sæsonkort. Hvorfor ikke give Hørsholms unge lignende muligheder? Priserne kan evt. supplere med halve hele fripas, hvis der er særlige forudsætninger.

De fælles fristeder i ”Klub Hørsholm” skal være spredt over byen og inviterer til møder i øjenhøjde på tværs af geografiske områder og sociale skel om sjove, skæve og udfordrende måde at være sammen på. Trygge rum af forskellig art, hvor der altid er voksne i nærheden – klar til at lytte, støtte og bare være nærværende. Med tværgående aktiviteter som fx en årlig kreativ ”konkurrence”, hvor alle børn og unge inviteres til at være kreative og udforme et projekt, analogt som digitalt, der vurderes og udstilles af en dommerkomite med en spændende formand af kendt karakter.

Klub Hørsholm skal være en vigtig brobygger mellem skole og fritid og være et tværgående samarbejde med udgangspunkt i Ung i Hørsholm og i samarbejde med foreninger, Trommen, musikskolen, billedskolen og frivillighedscenteret. Svømmehallen og skøjtehallen er oplagt steder at lave aftaler med, så de unge medlemmer af Klub Hørsholm kan få billigere adgang. Måske findes der en række, frivillige voksne, der gerne vil invitere de unge ind i nye verdner og fællesskaber? Hvad enten det er med malerpenslen, i hestestalden og på isen kan det åbne nye verdner for de unge, der ikke ellers har den mulighed, men som gerne vil. Voksne, uafhængige øjne og øre, der står til rådighed med frie og sjove fællesskaber og aktiviteter uden nødvendigvis en konkurrence for øje. Sport er sjovt – især for vindere, men idræt og fritidsaktiviteter bør i højere grad være et frirum uden egentlige forventninger og krav – andet end sjov, fælles oplevelser, kreativitet, almen dannelse plads og omsorg for hinanden – børn som voksne. Mange er glade for at gå på et hold året rundt, mens andre måske har brug for mere uformelle tilbud. Det kan Klub Hørsholm være med til at skabe.