Bellisvej 8, 2970 Hørsholm kontakt@sf-horsholm.dk 2876 9558

SES VI PÅ LØRDAG 2. OKTOBER KL. 11 I GÅGADEN?


SF Hørsholm sætter børnene øverst på dagsordenen. Både i valgkampen, og hvis det lykkes os at komme i Hørsholm Kommunalbestyrelse ved valget 16. november 2021.

SF’s superseje Jacob Mark kommer et smut forbi for at høre, hvordan I synes det går med børnene i de tilbud, vi har. Kommer du forbi? De håber vi. Fællesskab giver håb ❤️

Læs mere om SF Hørsholms børne- og unge politik.

SF ønsker stærke fællesskaber for alle børn og unge i fritiden

Alt for ofte bliver fritidspædagogikken for vores større børn politisk nedprioriteret, fordi det hurtigt kan opfattes som ”pasning”. Men skønne, nærværende pædagoger i ”klubben” er ofte dem, der griber børnene, hvis skoledagen har været lidt bøvlet eller man er blevet uvenner med en kammerat. Dem, der ellers går hjem med en knude i maven. Pædagogerne skal ikke nå noget bestemt og har tid til at møde børnene, hvor de er. Tak.

Men lige nu er vi ikke særligt seriøse omkring disse tilbud i Hørsholm. Ung i Hørsholm for 7.-9-klasse er en god start, men rammerne er ikke særlig gunstige og med få voksne. For børnene i 4.-6.klasse lyder normeringen 1 voksen til 25,75 børn (!). Vi i SF ønsker stærke fællesskaber, og vi skal turde prioritere indsatsen, hvis vi skal fastholde og udvikle de spændende tilbud, der motiverer de mange og forskellige børn og unge, der ellers gerne vil gå i ”klub” og ikke lige synes sport er sagen.

På Usserød Skole er vi meget glade for Stampen, hvor 3. klasserne netop er startet, og hvor tilbuddet gælder til og med 6.klasse. Men grundet lave normeringer og stram økonomi er det svært at fastholde interessen fra de større børn – i 6. klasse er der vist kun en håndfuld piger, der mødes.

Kan vi gøre et ungdomstilbud i Usserød mere permanent? Fx med brug af kommunens hus Stampevej 10 som nabo til Stampen, hvor de unge kan mødes om aftenen? Hvad kan de unge få ud af det hus, ”Naboen”, hvis de selv måtte bestemme? Kan vi lave en mere smidig overgang for 6.klasse, hvor de fx én gang om ugen kan besøge ungdomsklubben om aftenen eller fra kl.17, hvor aftenen begynder med fællesspisning eller mad, der er lavet i fællesskab.

Jeg foreslår, at vi i den nye Kommunalbestyrelse 2021-2025 prioriterer børn og unge højere. Lad os lave ”Klub Hørsholm”, hvor vi sikrer glidende overgange fra skolefritidsordningen (SFO1 for 0.-3.klasse) til de mere interessebårne fritidstilbud (SFO2 for 4.-6.klasse) og ungdomsklubben (fra 7.klasse til 18 år). Lad os styrke de brede fritidsfællesskaber.

SF: Uændret nej tak til storbyggeri ved Kokkedal station

SF er på det seneste blevet spurgt, om det tekniske valgforbund med Radikale Venstre betyder, at SF efter valget i november til kommunalbestyrelsen vil sige god for det store byggeprojekt ved Kokkedal station. Svaret er klart fortsat nej til det omfangsrige byggeri, som helt vil ændre karakteren af det grønne, åbne stationsområde. Vi går netop i smalt valgforbund for at optimere muligheden for rent faktisk at komme ind, så vi kan gøre vores indflydelse tydeligt gældende.

Projektet, der har vokset sig ganske stort, er bestemt ikke groet i SF’s have. Vi mener uændret, at området skal tilgodese den kollektive trafik med gode togforbindelser til København og Helsingør og mange buslinjer ind i landet. Det kræver gode, gratis og rigelige parkeringsmuligheder for pendlere i bil og på cykel. Et stort supermarked ved stationen vil kun skabe flere biler i området og ydermere problemer for de eksisterende butikscentre i kommunen, som meget gerne skal overleve og trives til bedste for de mange ansatte og borgerne i Hørsholm og omegn.

Hvis der snart etableres et privat plejehjem ved Klædebo med plads til 50 beboere, er der absolut ikke behov for ét mere ved Kokkedal station. Det kan måske løse behovet for plejehjemspladser i andre kommuner, men vi skal ikke underminere vore egne fire plejehjem ved at skabe mangel på kvalificeret personale, hvis to nye plejehjem skal bemandes.

Og endelig er der det med trygheden. Selvom kriminaliteten er lavere på Kokkedal Station end Rungsted Kyst Station, har 1.500 borgere i en undersøgelse på tværs af kommunen svaret, at de føler sig utrygge ved at færdes på Kokkedal Station. Vi må sige, vi ikke helt forstår hvorfor. Hvis man oprigtigt ønsker at gøre noget ved den fortælling, kunne man jo starte med at involvere alle os, der bruger stationen i, hvordan vi kunne gøre den endnu bedre. Fremfor at fælde alt det grønne og plastre det åbne område til med bygninger.

SF: Renseanlæg ved Hvedehavegaard er problematisk

Hørsholm kommune og Novafos afholdt 19. august et åbent hus arrangement om planerne om nyt renseanlæg. SF i Hørsholm deltog i mødet og synes, at debatten er vigtig, før der træffes store og langsigtede beslutninger om fremtidens renseanlæg for spildevandet.

Mødets form gav anledning til en del kritiske kommentarer fra flere mødedeltagere, som åbenbart havde forventet et traditionelt møde, men efter en kort introduktion blev deltagerne henvist til fem forskellige emnestande, der var bemandet med fagfolk. Det hele foregik i ét stort lokale, så man skulle meget tæt på spørgerne og fagfolk for at høre dialogen. Et lokale til hvert emne havde gjort underværker.

I overvejelserne om placering indgik en parameter om mindst 200 meters afstand til nærmeste bebyggede område. Det var ikke muligt at få en forklaring på netop de 200 meter, men SF mener, at planlæggerne burde have forudset, at det ville skabe bekymring hos beboerne øst for motorvejen. Især lugtgener er et kendt problem ved renseanlæg, selv om det synes meget bedre håndteret i dag end for år siden.

Et kommende renseanlæg skal først stå driftsklart om 15 år! Det skaber mange års usikkerhed, så boligejerne tæt på forudser mange års vanskeligheder ved ejendomssalg. SF synes, at den foreslåede placering tæt på bebyggelserne er problematisk. En væsentlig større afstand bør være mulig.

Flere pegede på arealer ved Sjælsmark kaserne som en mulighed. Fagfolkene oplyste, at området der er fredet, men det er åbenbart ikke mere fredet, end der foregår militære øvelser. Andre mulige placeringer bla. i Rudersdal blev også berørt.

Et andet rejst spørgsmål var etablering af det kæmperør med diameter på oplyst 1,8 meter, som skal graves ned gennem Hørsholm fra renseanlægget til Øresund. Det lyder som en opgave for tunnelgravemaskinerne fra metrobyggeriet.

Trafikproblemer både under byggefasen og senere blev naturligvis også berørt. Vi i SF håber meget, at fagfolkene fik noget at spekulere nærmere over.

SF: Hørsholm kommunes nye whistleblowerordning bør være helt neutral

Hørsholm Kommune får snart en whistleblowerordning, så de ansatte har et sted at henvende sig, når de fx ønsker at indberette lovovertrædelser, fordi de har viden eller begrundet mistanke om ulovlige eller andre alvorlige forhold i kommunen. Ordningen er et krav fra et EU-direktiv, og SF bakker klart op.

SF støtter medarbejdernes mulighed for at ytre sig frit, uden risiko for repressalier og med sikkerhed for at blive taget alvorligt, hvis de oplever uhensigtsmæssigheder og kritisable forhold i deres arbejde med at hjælpe borgerne. Og det skal ske via en helt neutral ordning uden kasketforvirring.

SF ærgrer sig derfor over, at politikerne i Økonomiudvalget netop har valgt at anbefale Kommunalbestyrelsen, at kommunen selv skal varetage opgaven. Det skal ske i form af personalechefen, der via en ”helle-ordning” som ”upartisk person” skal lede arbejde med anmeldelser, kvittering, proces og opfølgning, der i praksis foretages af Center for Økonomi og Personale.

En anden mulighed var ellers at uddelegere opgaven til ekstern tredjepart, fx en advokat eller revisor. Kommunen vil stadig have ansvaret for opgaven. Ifølge referatet fra Økonomiudvalget er der indhentet pristilbud fra et advokatfirma: Etableringsomkostninger er 64.500 kr.; de årlige udgifter er mindst 51.750 kr.

Det synes jeg er et lille beløb for at sikre, at kommunens mange medarbejdere og ledere kan føles sig betrygget i, at deres henvendelse håndteres helt neutralt. Hørsholm Kommune er en lille kommune, hvor det kan være meget personbåret, hvorvidt der opleves tillid fra de ansatte pædagoger, lærere, sosu’er osv. og dermed lyst til at gå til den chef, der i sidste ende ansætter og fyrer. Samtidig er der ikke langt til såvel kommunaldirektør som borgmester og kommunalpolitikerne fra denne personalechef.

Jeg ved økonomien er trang, hvorfor et andet bedste bud er at placere opgaven hos den nye kommende borgerrådgiver, som netop er ansat til at være uafhængig af kommunens forvaltninger, borgmestre og de politiske udvalg. Uanset skal ordningen føles tryg for at kunne blive en succes, fordi det er medarbejdernes oplysninger, der skal anvendes konstruktivt til forbedring, forebyggelse og afværgelse af eventuelle fejl og ulovligheder i kommunens borgerbetjening og administration.

Louise Zabel, spidskandidat for SF

SF’s handleplan for Hørsholms børn og unge 2021-2024

”I Hørsholm Kommune er vi fælles om det gode børne- og ungeliv. Vi giver alle børn og unge mulighed for at opnå deres fulde potentiale. Vi står på tæer og har høje ambitioner for børn og unges læring, trivsel og dannelse. Derfor har alle børn og unge mulighed for at udfolde sig fagligt, personligt og socialt i trygge fællesskaber med plads til forskellighed”.

Sådan skrives der i Hørsholms nye Vision for Børn og Unge 0-18 år fra 2020, og SF Hørsholm takker for det gode arbejde, der er gjort på tværs af forældre- og skolebestyrelser, repræsentanter fra special- og ungeområdet samt Børne- og Skoleudvalget for at lave en sådan fælles vision, der skal skabe fælles retning for hele 0-18 årsområdet. Fedt!

SF Hørsholm er meget enige med visionen, og vi håber at kunne være med til at sikre, at den flotte vision også bliver gennemført i praksis. Det skal være nemt at være børnefamilie i Hørsholm! Der er nemlig en del steder, der med fordel kan løftes til det bedre, og vi ønsker med denne konkretisering af områder at komme med vores bud på løsninger. Derfor skal visionen også følges op med en videre proces, hvor byens børnefamilier er med til at evaluere og inddrages i de udfordringer og eventuelle løsninger, der skal til. Vi skal alle hjælpe til at gøre Hørsholm til en rigtig god børnekommune.

Vi i SF Hørsholm har gennem længere tid indsamlet gode idéer og erfaringer fra forældre, pædagoger og andre fagfolk og interesserede, og vi har samlet det i et katalog med en handleplan for, hvordan vi kan forbedre børnelivet i Hørsholm de kommende år.

Vi lancerer det her på hjemmesiden i august 2021, hvor et nyt ”skoleår” begynder. Det er inddelt i:

rnenes første 6 år – kvaliteten skal løftes for alles skyld

Skolebørnene – Giv børn, lærere og skolepædagoger ro på!

1.fase (0.-4 klasse): Lær at lære

2. fase (5.-9.-klasse): Fællesskab giver håb

Fritiden – stærke fællesskaber for alle børn og unge i fritiden i Hørsholm

Vi håber, I vil tage godt imod vores idéer! Skriv gerne til os med konstruktive input, forslag og forbedringer – vi kan kun komme i mål sammen.

Louise Zabel

Spidskandidat for SF Hørsholm, Kommunalvalget 20

Hurra for sommeråbent i Hørsholm svømmehal

Sommerferien er i gang, og der har været gang i mange spændende aktiviteter for børn og unge i Hørsholm. 35 forskellige sommerferieaktiviteter fordelt på flere uger og aldersgrupper med kortere og længere forløb arrangeret i samarbejde med lokale kunst-, kultur- og idrætsforeninger, spejdergrupper, idrætsorganisationer, biblioteket, Ung i Hørsholm/Ungdomsskolen og Hørsholm Egns Museum. Sejt!

Jeg håber, der har været rigtig mange børn og unge, der har benyttet sig af tilbuddene efter endnu et mærkeligt coronaår, hvor vores børn og unge fortjener at kunne mødes igen på kryds og tværs og forhåbentligt lære nye sider af sig selv at kende; møde nye og andre mennesker og på den måde blive udfordret og få udvidet det, man selv kommer med. I skolen er der primært fokus på ”uddannelse”, men dannelse i det hele taget er så vigtigt, hvis vi skal understøtte vores børn og unge i ”at blive til nogen, før de kan blive til noget”.

Netop dette møde oplevede jeg også i fredags, da vi var en lille gruppe af børn og voksne, der benyttede os af kommunens tilbud om at benytte svømmehallen i sommerferien. Tusind tak for den prioritering. Jeg har ikke helt fuldt så meget med, men det viste sig, at svømmehallen holder åbent i ugerne 26, 29, 30 og 31 fra kl. 8.00 – 15.00, opkald kl. 14.30. En rigtig god start, og jeg vil bakke op om, at vi starter en ny kultur i Hørsholm, hvor svømmehallen bliver et sted, vi selvfølgelig kan mødes i uden på forhånd at have tilmeldt sig et hold med vores forældres hjælp. Hørsholm skal netop være et sted, hvor alle børn og unge frit kan more sig – ikke kun de, hvis forældre har haft tid og overskud og været opmærksomme på at booke alle uger med aktiviteter, ferieophold m.v. Tænk, hvis ferien også bare var et frirum, hvor spændende ting kan ske, fordi vi har rammerne til at lade det ske?

Jeg har altid undret mig over, at svømmehallen har været lukket i sommerferien, hvor de fleste holder fri og dermed kan benytte den. Nu har sommervejret været godt i år, hvorfor stranden sikkert også trækker, men svømmehallen er jo et ”slaraffenland” for børn og unge med flere bassiner, vipper, rutsjebane og en masse legetøj, der heldigvis flød i vandet, da vi var der. En vandlegeplads, der inviterede til morskab, vandkendskab og menneskekendskab, fordi legen i vand foregår tæt på hinanden og med spejlning blandt børnene, der tager ved lære af hinanden. Nu ved jeg ikke, hvor mange gæster, der har været i denne sommerferie, men det er jo også nyt, så det tager et par år at skabe den kultur, jeg mener vi bør give vores børn og unge: At de som en naturlighed kan ses i svømmeren – også uden at gå på et fast hold, betalt og bestemt af forældrene. I Herlev, hvor jeg er vokset op, kostede det som barn 1 krone at besøge Hjortespringbadet, der var et friluftsbad på det tidspunkt. Måske var det en idé næste år?

SF: Nej tak til at bytte natur og p-pladser med store byggerier

Hørsholm kommune har offentliggjort det valgte projekt til ny bydel omkring Kokkedal station. Projektet virker som det mindst bombastiske af de fire tilbud, men levner desværre ikke plads til det, der må være ambitionen: At skabe en bedre station, der understøtter brugen af offentlig transport, så vi kan nedbringe CO2’en, afhjælpe køerne på motorvejen og give frie og nemme transportmuligheder for alle.

Arkitekter forstår jo at farvelægge byggeprojekter, som forskønnes med træer, som vil være 15 år om at nå den viste størrelse, og med legende børn, som der næppe kommer mange af i de små lejligheder og seniorboliger. På østsiden af banen fjernes det skovbryn, der er til daglig glæde for pendlerne, og udskiftes med store bygningskroppe til et privat (fri)plejehjem, supermarked, parkeringshus og boliger. Hvorfor placere supermarked og parkeringshus på østsiden, når de fleste pendler kommer fra vest?

I pressemeddelelsen står, at der skulle komme 600 p-pladser mod de 380, som er i området i dag. I SF har vi fokus på at sikre mere plads til pendlerne for at støtte brugen af den offentlige transport, og det er uklart på projekttegningerne, hvor mange p-pladser, der bliver til pendlerne. Der er tegnet 2 etager med i alt ca. 200 pladser og antydet en 3. underjordisk etage. Men der skal vel graves yderligere en etage, hvis der skal blive bare et nogenlunde fornuftigt antal bilpladser.

Projektet opererer også med underjordiske p-pladser til en del af de foreslåede boliger på vestsiden. Måske tilbudsgiver har en billigere løsning på underjordiske pladser end på PH-grunden? Opnår kommunekassen så et mere økonomisk heldigt resultat ved dette projekt end ved PH-grunden, den tidligere sygehusgrund?

Cykelparkeringspladser oplyses at være 231 vest for banen. I dag er der 575 cykelstativer (vi har talt dem). I SF ønsker vi mere plads til cykler, ikke mindre. Busholdepladser og tilkørselsforhold ser også problematiske ud. En tårnbygning i mange etager til kollegieboliger ser meget bastant ud. I det hele taget ser området ud til at blive voldsomt udnyttet og man forringer samtidig området for brugerne af stationen.

Værdig alderdom: Ud ad bagdøren eller æres med sang?

Hvordan vil man selv gerne forlade dette liv?

For nogle dage siden var der stor avisomtale af en oplevelse, som plejehjemsbeboere på et plejehjem i Fredensborg kommune oplevede som chokerende og uværdigt: En kiste blev listet ud af plejehjemmet gennem fællesarealet.

Kan det gøres bedre? Ja, absolut.

I en særdeles læseværdig bog ”Omsorgsmanifestet” ”Hvordan vi skaber verdens bedste plejehjem” beskriver May Bjerre Eiby, hvordan livets afslutning bør ske med værdighed og respekt. På hendes plejehjem for demente i Græsted, er der faste regler for de pårørendes og beboernes medvirken ved livets afslutning.

De pårørende indvies i og medvirker i en værdig livsafslutning, hvis det er muligt og de ønsker det.

De pårørende og beboerne samles omkring kisten i fællesrummet. Der siges nogle få ord, og en sang valgt af de pårørende synges i fællesskab – den afdøde ”udsynges”. Bagefter skåles med et lille glas portvin. Nogle gange har beboerens familie blomster med, og så får alle beboere en blomst til at lægge på kisten. Samlet følger alle kisten ud og samles ved rustvognen og følger i stilhed, at rustvognen forlader plejehjemmet, og alle vender tilbage til fællesrummet. En beboer har forladt stedet, men samtidig givet rum til en ny beboer til fællesskabet.

Sådan kan det også gøres!

SF: Drop frivillige nationale test i skolerne – giv børn og unge ro på!

Når vi efter sommerferien starter det nye skoleår i Hørsholm er det SF’s ønske og anbefaling, at vi dropper de frivillige, nationale test. De frivillige nationale test er selvsagt.. frivillige. Vi har muligheden for at takke nej til dem i kommunen. Og det bør vi gøre, for vi ved fra undersøgelser, at de nationale test hverken siger noget om det enkelte barns faglige niveau eller kan bruges som et pædagogisk redskab for lærerne. Det må være rigeligt med de obligatoriske tests.

Mange af vores børn har siddet hjemme i flere måneder i løbet af 2020/21. Nu er de endelig kommet tilbage til skolen, og så skal de og lærerne ikke bruge deres sparsomme tid og energi – alene for testens skyld. Hørsholm har en høj andel af skoleværgrende børn med meget ulovligt fravær (ikke sygdom eller aftalt). Siden PISA-regimet rullede ind over skolerne har der været alt for stort fokus på præstationer, og mange børn og unge bliver hårdt ramt af det, viser mange studier. For nyligt udkom bogen ”Præstationskultur” af lektor Anders Petersen og ph.d-studerende Søren Chr. Krogh, der med sit projekt undersøger, hvordan præstationskultur, køn og sociale medier påvirker udskolingselevers daglige trivsel og mentale sundhed. En lang række udsagn fra de unge understreger, at elevplaner, nationale test, uddannelsesparathedsvurderinger, karakterer og eksamener bekræfter dem i, at de skal være og præstere på en bestemt måde for at være gode nok. Og det hele ’flashes’ naturligvis på de sociale medier.

SF’s Jacob Mark har spurgt børne- og undervisningsministeren, hvor mange frivillige nationale test, der er blevet gennemført fra de blev indført og til nu. Siden skoleåret 2012/2013 har de kommunale og private institutioner bare i Hørsholm afholdt 1.975 flere frivillige nationale test mere end vi behøver!! Det er altså udover de test, eleverne skal tage obligatorisk. Lad os droppe meningsløse test og unødigt pres på vores elever i de kommende skoleår. Det bestemmer vi nemlig selv, og vi i SF ønsker at give vores børn og unge mere ro på – det haster!