Bellisvej 8, 2970 Hørsholm kontakt@sf-horsholm.dk 2876 9558

Tryghed og udvikling for Hørsholms små

Af  Louise Zabel  og Ib Tune Olsen, SF’s dynamiske duo til kommunevalget 2021

I reklamebrochuren for Hørsholm kommune beskrives mange af kommunens fortræffeligheder – med rette. Således fremhæves folkeskolerne som værende i top med hensyn til faglighed og trivsel. Det havde også været rigtig fint, hvis daginstitutionsområdet kunne have været nævnt som værende rigtig godt. Det må desværre vente til en senere udgave af brochuren, når forholdene fortjener at blive fremhævet.

SF har kæmpet for området og fået en lov om minimumsnormeringer igennem og fået afsat betydelige beløb på Finansloven, som skal hjælpe kommunerne til at forbedre dette område. Målet om max. 3 vuggestuebørn pr. voksen og max. 6 børnehavebørn pr. voksen er langt fra opnået i Hørsholm. Her tyder aktuelle opgørelser på henholdsvis 3,9 og 7,2 børn pr. voksen. Altså 30% og 20% flere børn end lovmålet.

I Hørsholm er andelen af uddannede pædagoger heller ikke imponerende: 38% i vuggestuer og 28% i børnehaver.

Hvordan afspejles disse forhold så i dagligdagen? Kommunen skal efter loven føre pædagogisk tilsyn med daginstitutionerne. Nogle kommuner offentliggør f.eks. på deres hjemmeside resultatet af tilsynet. Københavns kommune viser alle institutioners tilsynsresultater, både de positive og de områder, hvor der er plads til forbedringer. Det er jo meget relevant information for tilflyttere og for interne borgere, som søger en ny institution. Det kan også skabe inspiration imellem institutionerne.

En tilsvarende åbenhed synes ikke at være tilfældet i Hørsholm. Her findes oplysning om, hvordan tilsynet gennemføres, og hvad der fokuseres på, men på kommunens hjemmeside kan kun ses en generel sammenfatning for alle institutioner under ét. Daginstitutionsområdet er altså et område, hvor der helt klart er muligheder og behov for forbedringer.

Der mangler altså en politisk vagthund til at sikre gode vilkår for de små Hørsholm’ere!

Af Louise Zabel, SF’s spidskandidat i Hørsholm ved kommunalvalget 2021

Ib Tune Olsen og jeg meldte os for nyligt på banen som SF-kandidater til efterårets kommunalvalg. Ordet vagthund har mødt kritik fra et par af de nuværende medlemmer af kommunalbestyrelsen. Men så lad os kalde det en ‘kærlig, konstruktiv, kritisk røst’ i KB. Og børnenes, forældrenes, pædagogernes og pædagogiske assistenters ven.

For jeg mener oprigtigt, at man har været alt for sen til at gøre noget ved børneområdet, selvom det har været et problem i årevis. Det var det i hvert fald, da min datter gik i Solhuset fra 2013-2018, og ved valget i 2017 mødte jeg en række forældre, der nærmest bønfaldt mig om at gøre noget ved det. Men SF kom som bekendt ikke ind. Til gengæld fik SF og landets børnefamilier skabt larm nok til at få kæmpet en lov om minimumsnormeringer igennem. Hurra for det!

Nu gælder kampen så for gennemskuelige, reelle normeringer, så pengene lander, hvor de trænger mest – også i Hørsholm. I budget 2021 er normeringen øget med 1,9 mio. kr. og i 2022 med 3 mio. kr. Klogt og godt, at kommunalbestyrelsen allerede rykker nu, også inden Hørsholms andel af de statslige midler (2,8 mio.) til øgede normeringer kommer. Men for mange familier er skaden allerede sket. Som en borger skrev til mig for nyligt: “Hørsholm Kommune glemmer, at de skal levere skoleparate børn til skolerne, og det er ikke muligt at gøre uden uddannet personale. Eller med mangel på personale. Nu skal der flere børn til kommunen, og så vidt jeg ved, er der ikke de pladser. Vi børneforældre bliver kørt trætte, opgiver kampen, når vores børn er ude af daginstitutionerne, og så jeg tror at kampen er svær at holde kørende”.

Ikke just tegn på en familievenlig kommune. Og svaret på de manglende pladser (til erstatning for de nu nedlagte Gyngehesten og Møllehuset) er tilsyneladende at etablere “ude i frisk luft-pasningsmuligheder” for at undgå større investeringer i (til)bygninger til de nuværende institutioner. Det lyder lidt for friskt og ikke spor tillokkende for nye børnefamilier! SF må med ved bordet.

SF’s byrådskandidater Ib Tune Olsen og Louise Zabel

SF: Lad os styrke nye fællesskaber og møder mellem os i Hørsholm

Af Louise Zabel, spidskandidat til kommunalvalget i Hørsholm

SF kæmper for frihed til det enkelte menneske. Det sker i stærke fællesskaber, fordi det ellers kun er de stærkeste, der er fri ned mulighed for frie valg. Det kan vi fx i kulturen, i naturen. I mødet mellem mennesker. Både dem, vi kender i forvejen, og dem, vi ikke vidste, vi havde lyst til at mødes med. Fx i fritidsklubben, hvor børn mødes på tværs af hjem, familier og baggrund og finder sammen om fælles interesser sammen med voksne, der netop har blik for, at fællesskaberne skal give rum og frihed til alle.

Hvornår har du sidst inviteret en fremmed med i legen? Hvornår har du sagt ja til leg, selvom det kommer fra andre end dem, du er tryggest ved? Hvornår har du rakt hånden frem eller givet et smil til et medmenneske – ikke fordi du nødvendigvis får noget ud af det, men fordi du har omsorg for dem, der bor i nærheden eller møder tilfældigt, når du går en tur?

SF støtter varmt det frivillige arbejde, der foregår i Hørsholm. Vi har en lang række klubber og foreninger, ligesom vi i stigende grad får skabt rekreative byrum som Hørsholm Skatepark, hvor unge kan hænge ud og få rørt sig væk fra pc’en, ipaden eller Playstationen. Men vi skal fortsat gøre mere for at række ud til alle dem, der ikke har en forening eller en gruppe at være i. Har de unge nok steder at kunne deltage i fællesskaber med indbydende rammer og voksne med lyttende ører? Så de ikke blot sidder i egne ”celler” på værelset og opbygger ensomhed, stress og angst?

Hørsholm har et Frivillighedscenter, hvor alle kan tilmelde sig, hvis man har lyst til at være frivillig og række hånden ud til andre, der har brug for det. Fx er der Børns Voksenvenner, hvor du som voksen kan være ven og rollemodel for et barn med ”spinkle familieforhold” eller på anden måde savner nærvær og stabilitet fra en voksen. Mange hørsholm’ere klarer det hele selv, men gør vi alle? Fællesskab giver håb. Også i Hørsholm.

SF Hørsholm: Plejehjem er en kommunal kerneydelse

Af Louise Zabel og Ib Tune Olsen

I Hørsholm Kommunes udbud af arealet omkring Kokkedal station ønskes et friplejehjem. Der synes bred tilslutning i kommunalbestyrelsen til, at kommunen ikke selv direkte skal medvirke til at dække behovet for plejehjempladser. Efter sigende er der ikke råd. Er det fordi anlægspengene er brugt til andre ting?

I SF mener vi, det er vigtigt, at Hørsholm Kommune sikrer sig en væsentlig indflydelse på nye plejehjemspladser. Plejehjem er en fælles kommunal kerneydelse og en hovedopgave at anvende anlægspenge til. Endvidere finder SF placeringen lige op ad Kokkedal station uhensigtsmæssig, og vi foreslår den tidligere rådhusgrund eller byggefeltet langs Lågegyde eller syd for Louiselund.

Hvorfor er SF imod et friplejehjem? Et friplejehjem er et privat plejehjem, etableret med private penge og etableret som f.eks. aktieselskab eller selvejende institution, men primært drevet med offentlige tilskud. Det har ikke driftsoverenskomst med kommunen, som selvejende institutioner normalt vil have. Det giver friplejehjem større råderum og mulighed for et overskud til ejeren. Men SF ønsker ikke, at private ejere skal tjene penge på, at vi i Hørsholm kan sikre gode plejehjemspladser, der er et trygt sidste hjem for de ældre.

Hvis Hørsholm ønsker pladser på et friplejehjem, kræver det en driftsoverenskomst. SF mener, at kommunen enten selv bør forestå opgaven eller i det mindste sikre sig afgørende indflydelse via en driftsoverenskomst.

Et friplejehjem kan fungere helt uden sammenhæng med og på tværs af kommunens planlægning af ældreområdet. Kommunen kan heller ikke sikre, at særlige indsatser som f.eks. sundhedsinitiativer og efteruddannelse af medarbejdere kommer alle til gode.

Huslejen på et friplejehjem afhænger af lejeloven og skal harmonere med det lejeniveau, der i øvrigt findes i kommunen. Serviceniveauet på et friplejehjem er som udgangspunkt det samme som på øvrige plejehjem i kommunen. Men friplejehjemmet kan tilbyde tilkøbsydelser til beboerne. Det lyder besnærende, men skaber også ulighed blandt ældre borgere, hvor ikke alle har store formuer med sig. SF ønsker en ordentlig service og pleje for alle beboere, ikke kun dem, der har råd.

Affaldssorteringen – hvordan går det?

Af Louise Zabel og Ib Tune Olsen

I Hørsholm har vi nu i nogle måneder bestræbt os på at sortere rigtigt og undgå, at for meget ender i restaffald. Hvordan ser det ud generelt med resultatet? Det kunne være spændende at høre om. Både om vi rammer rigtigt, og om vi får sorteret nok efter hensigten. Selv med den ellers udmærkede ”Sorteringsvejledning” i hånden kan der opstå tvivl i mange situationer især med blandede produkter, som der faktisk er rigtig mange af.

SF Hørsholm foreslår, at kommunen en periode følger op ved at etablere en informationsbod f.eks. ved et eller flere af indkøbscentrene. Så kan man medbringe konkrete eksempler på affaldsting, som bringer én i tvivl om den mest rigtige sortering eller blot få afklaret tvivlstilfælde. De bedste og mest gængse eksempler kan med afklaring gengives på kommunens hjemmeside til almen orientering..

SF vil give lærerne i folkeskolen mere tid

 Af SF Hørsholm,   Louise Zabel   

SF har knoklet for at trække i den rigtige retning i årets finanslov, så vi sikrer penge helt ud til lærerne og børnene i klasserne. Og her mener jeg ikke til de private skoler, hvis økonomi er blevet løftet flere gange i seneste valgperiode, imens man skar på folkeskolen. Derfor er det også lidt mærkeligt at læse Radikales Hans Laugesen tage æren for de 1.781.000 kr., som regeringen og støttepartierne har kæmpet hjem til Hørsholms skoler. Men vi er selvfølgelig på vej ind i et valg år, så vi i SF må ind i (valg-)kampen.  

Det var SF, der har stået fast på, at folkeskolemilliarden skal øremærkes flere lærere netop i folkeskolen. Fordi det er der, det gør rigtig ondt. Alt imens Radikale har forsøgt at flytte midler til privatskolerne. SF støtter de frie grundskoler, og vi ønsker ikke spare på dem. Men pengene skal ikke tages fra folkeskolerne.

Ifølge Danmarks Lærerforening er antallet af lærere faldet med 19 procent fra 2009-2020. Samtidig har man skulle favne større klasser, længere dage, et hav af faglige mål, og børn med mange forskellige behov. Det skaber ikke rummelighed. Skolepædagogerne har været en klar gevinst at få ind i klasserne, men såvel lærere som pædagoger løber stærkt for at få det hele til at hænge sammen. Der er mindre tid til forberedelse. Mindre tid til det enkelte barn. De stærkeste børn stikker af fra de svageste, der langsomt sies fra. Men nu skal vi løfte folkeskolen!  Så tillykke til Hørsholm Skole, Usserød Skole, Rungsted Skole og Vallerødskolen. ”Brug pengene med fornuft!”, som Jacob Mark skrev ud, da forliget var underskrevet af partierne bag. Og SF var selvfølgelig med, fordi der endelig er fokus på børnenes liv og trivsel. 

Hørsholm bør have en borgerrådgiver

Af Ib Tune Olsen og Louise Zabel, SF Hørsholm

SF har på finansloven fået afsat penge til, at flere kommuner bør kunne få ansat en borgerrådgiver. En borgerrådgiver er en uafhængig og neutral person, der som en slags kommunal ombudsmand, kan være med til at løse vanskeligheder mellem en borger og sagsbehandlere.

Hos en borgerrådgiver kan man klage over kommunens sagsbehandling, personalets adfærd og udførelsen af praktiske opgaver, f.eks. undervisning, dagpasning, hjemmehjælp og gaderenholdelse.

Man kan få hjælp til at forstå en afgørelse fra kommunen og få information og rådgivning om, hvordan man klager over en afgørelse. Man kan også komme med forslag til, hvordan kommunens sagsbehandling og betjening kan forbedres.

En borgerrådgiver kan således være en god hjælp for både borgere og kommunen.

Mange kommuner har allerede etableret en sådan lokal ordning til stor fordel for både borgere og kommune.

SF i Hørsholm foreslår, at kommunen søger om at få del i de afsatte penge til en borgerrådgiver.

SF Hørsholms vision for Kokkedal Station

Af SF Hørsholm Ib Tune Olsen og Louise Zabel

Hørsholm kommune har netop udbudt sin omfattende plan for bebyggelse ved Kokkedal Station.

Gennem mange år har Kokkedal Station været et glimrende trafikknudepunkt for alle os, der bruger den kollektive trafik til arbejde, skole, shopping og al det andet livet byder på uden for kommunegrænsen.

SF Hørsholm mener, at det bør være omdrejningspunktet for det videre arbejde med at gøre stationen endnu bedre – nemlig skaffe bedre og fortsat trygge parkeringsforhold for bilister og cyklister uden at spolere det dejlige grønne område, Kokkedal Station er placeret i. Tænk fortsat at kunne nyde de skønne træer, når man morgen som aften venter på at komme videre!

Så trods det aktuelle udbud bliver der forhåbentlig i den sidste ende stadig mulighed for et markant mindre omfattende byggeri. Der er jo også en lokalplan, der skal vedtages, men det måske bare en bagatel?

SF Hørsholms vision for Kokkedal Station består af fem fokusområder:

1) Vi skal fastholde de nuværende muligheder for trygt at kunne anvende busser og tog, hvorfor området skal være belyst, tilgængeligt og behageligt for såvel gående, som cyklister og bilister. Bilerne har ikke fortrinsret, så cyklister og fodgængere skal som bløde trafikanter prioriteres højest. De mørke hjørner på stationen kan jo lyses op og evt. kameraovervåges, ligesom der kan indgås tættere samarbejde med DSB og SSP i både Fredensborg og Hørsholm, hvis der er unge mennesker, der ”har for meget tid” eller mangler et bedre sted at være. Ifølge politiets rapport om tryghed på stationerne fra 2018-2020 er der sket et fald af hændelser på Kokkedal Station, og de været i den ”harmløse ende”, så vi er allerede på rette vej.

2) Vi skal fastholde de grønne omgivelser ved stationen til glæde for såvel stationens brugere som de mange, der bor ved stationsområdet – hvad enten det er i Hørsholm eller Fredensborg. Træerne langs skinnerne samt omkring cykelparkeringerne i begge ender skal ikke fældes, men netop bevares. Hørsholm skulle gerne bevare det skønne, grønne præg, der netop er grunden til, at vi er mange, der er flyttet hertil.

3) Vi skal sikre flere, men stadig trygge og gratis parkeringsforhold for cyklister og biler. Cyklisterne skal fortsat parkere tættest på stationen på begge sider af skinnerne med lys og nok af cykelstativer og løbende oprydning af gamle, ubrugte cykler. Bilisterne skal holde på de nuværende parkeringspladser, men da det er en kendsgerning, at der ikke er pladser nok, må vi nødtvunget evt. acceptere et parkeringsanlæg i få etager, der er åbent, lyst og muligvis kameraovervåget og med grønne planter på ydersiden. Anlægget skal placeres ét af de steder, hvor der i dag er parkering i forvejen. Al parkering som hidtil uden P-afgifter.

4) Er der behov for kollegieboliger kan der findes plads til den slags, fordi unge mennesker netop har et stort behov for at kunne færdes nemt til og fra skole, job m.v. Det skal dog kun ske i det tilfælde, at de ikke står i vejen for at sikre de parkeringspladser og trygge omgivelser, der var udgangspunktet for hele sagen om en ny og bedre Kokkedal Station. Ellers må kollegieboligerne placeres et andet sted.

5) Plejehjem og (familie)boliger så tæt på stationen er i øvrigt slet ikke hensigtsmæssig. Vi mangler i forvejen ikke trafik, og hvor skal børnene lege udendørs… Mellem bilerne på parkeringspladserne?

Udsigt til P-kaos ved Kokkedal station?

af Louise Zabel og Ib Tune Olsen

Et flertal af Hørsholm kommunalbestyrelse har nu udbudt arealet på 25.600 m2 omkring Kokkedal station til salg.

I oktober 2019 viste en optælling 317 parkerede biler på arealet, hvilket blev beskrevet som en belægningsgrad på over 100%. Derfor blev der da også i marts måned 2020, da kommunalstyrelsen drøftede rammerne for udbud af arealet, talt om minimum 400 pendlerparkeringspladser.

Nu udbydes arealet med mulighed for opførelse af et plejehjem med 50-80 plejeboliger, og indenfor et samlet bebygget areal på 12.600 m2 desuden mange boliger samt en dagligvareforretning på indtil 1200 m2.

Alt dette nybyggeri vil naturligvis lægge beslag på en væsentlig del af de nuværende parkeringsarealer og i sig selv betyde behov for rigtig mange flere parkeringspladser.

Udbudsvilkårene stiller alene krav om minimum 250 parkeringspladser. Det ser helt uforståeligt ud. Udbudsmaterialet taler ikke længere om et parkeringshus, men parkeringsanlæg. Parkeringsanlæg lyder mere tilforladeligt end parkeringshus i måske mange etager, men parkeringskaos er vel uundgåeligt, hvis der ikke bygges parkeringshus i højden.

SF i Hørsholm er enig med mindretallet i kommunalbestyrelsen om, at der lægges op til alt for massivt byggeri ved Kokkedal station.

De alt for få parkeringspladser vil også skade Kystbanens muligheder for at udbygge en god kollektiv transport som alternativ til trængsel på vejene mellem Hørsholm og Hovedstadsområdet.