Bellisvej 8, 2970 Hørsholm kontakt@sf-horsholm.dk 2876 9558

SF Hørsholm: Plejehjem er en kommunal kerneydelse

Af Louise Zabel og Ib Tune Olsen

I Hørsholm Kommunes udbud af arealet omkring Kokkedal station ønskes et friplejehjem. Der synes bred tilslutning i kommunalbestyrelsen til, at kommunen ikke selv direkte skal medvirke til at dække behovet for plejehjempladser. Efter sigende er der ikke råd. Er det fordi anlægspengene er brugt til andre ting?

I SF mener vi, det er vigtigt, at Hørsholm Kommune sikrer sig en væsentlig indflydelse på nye plejehjemspladser. Plejehjem er en fælles kommunal kerneydelse og en hovedopgave at anvende anlægspenge til. Endvidere finder SF placeringen lige op ad Kokkedal station uhensigtsmæssig, og vi foreslår den tidligere rådhusgrund eller byggefeltet langs Lågegyde eller syd for Louiselund.

Hvorfor er SF imod et friplejehjem? Et friplejehjem er et privat plejehjem, etableret med private penge og etableret som f.eks. aktieselskab eller selvejende institution, men primært drevet med offentlige tilskud. Det har ikke driftsoverenskomst med kommunen, som selvejende institutioner normalt vil have. Det giver friplejehjem større råderum og mulighed for et overskud til ejeren. Men SF ønsker ikke, at private ejere skal tjene penge på, at vi i Hørsholm kan sikre gode plejehjemspladser, der er et trygt sidste hjem for de ældre.

Hvis Hørsholm ønsker pladser på et friplejehjem, kræver det en driftsoverenskomst. SF mener, at kommunen enten selv bør forestå opgaven eller i det mindste sikre sig afgørende indflydelse via en driftsoverenskomst.

Et friplejehjem kan fungere helt uden sammenhæng med og på tværs af kommunens planlægning af ældreområdet. Kommunen kan heller ikke sikre, at særlige indsatser som f.eks. sundhedsinitiativer og efteruddannelse af medarbejdere kommer alle til gode.

Huslejen på et friplejehjem afhænger af lejeloven og skal harmonere med det lejeniveau, der i øvrigt findes i kommunen. Serviceniveauet på et friplejehjem er som udgangspunkt det samme som på øvrige plejehjem i kommunen. Men friplejehjemmet kan tilbyde tilkøbsydelser til beboerne. Det lyder besnærende, men skaber også ulighed blandt ældre borgere, hvor ikke alle har store formuer med sig. SF ønsker en ordentlig service og pleje for alle beboere, ikke kun dem, der har råd.

Affaldssorteringen – hvordan går det?

Af Louise Zabel og Ib Tune Olsen

I Hørsholm har vi nu i nogle måneder bestræbt os på at sortere rigtigt og undgå, at for meget ender i restaffald. Hvordan ser det ud generelt med resultatet? Det kunne være spændende at høre om. Både om vi rammer rigtigt, og om vi får sorteret nok efter hensigten. Selv med den ellers udmærkede ”Sorteringsvejledning” i hånden kan der opstå tvivl i mange situationer især med blandede produkter, som der faktisk er rigtig mange af.

SF Hørsholm foreslår, at kommunen en periode følger op ved at etablere en informationsbod f.eks. ved et eller flere af indkøbscentrene. Så kan man medbringe konkrete eksempler på affaldsting, som bringer én i tvivl om den mest rigtige sortering eller blot få afklaret tvivlstilfælde. De bedste og mest gængse eksempler kan med afklaring gengives på kommunens hjemmeside til almen orientering..

SF vil give lærerne i folkeskolen mere tid

 Af SF Hørsholm,   Louise Zabel   

SF har knoklet for at trække i den rigtige retning i årets finanslov, så vi sikrer penge helt ud til lærerne og børnene i klasserne. Og her mener jeg ikke til de private skoler, hvis økonomi er blevet løftet flere gange i seneste valgperiode, imens man skar på folkeskolen. Derfor er det også lidt mærkeligt at læse Radikales Hans Laugesen tage æren for de 1.781.000 kr., som regeringen og støttepartierne har kæmpet hjem til Hørsholms skoler. Men vi er selvfølgelig på vej ind i et valg år, så vi i SF må ind i (valg-)kampen.  

Det var SF, der har stået fast på, at folkeskolemilliarden skal øremærkes flere lærere netop i folkeskolen. Fordi det er der, det gør rigtig ondt. Alt imens Radikale har forsøgt at flytte midler til privatskolerne. SF støtter de frie grundskoler, og vi ønsker ikke spare på dem. Men pengene skal ikke tages fra folkeskolerne.

Ifølge Danmarks Lærerforening er antallet af lærere faldet med 19 procent fra 2009-2020. Samtidig har man skulle favne større klasser, længere dage, et hav af faglige mål, og børn med mange forskellige behov. Det skaber ikke rummelighed. Skolepædagogerne har været en klar gevinst at få ind i klasserne, men såvel lærere som pædagoger løber stærkt for at få det hele til at hænge sammen. Der er mindre tid til forberedelse. Mindre tid til det enkelte barn. De stærkeste børn stikker af fra de svageste, der langsomt sies fra. Men nu skal vi løfte folkeskolen!  Så tillykke til Hørsholm Skole, Usserød Skole, Rungsted Skole og Vallerødskolen. ”Brug pengene med fornuft!”, som Jacob Mark skrev ud, da forliget var underskrevet af partierne bag. Og SF var selvfølgelig med, fordi der endelig er fokus på børnenes liv og trivsel. 

Hørsholm bør have en borgerrådgiver

Af Ib Tune Olsen og Louise Zabel, SF Hørsholm

SF har på finansloven fået afsat penge til, at flere kommuner bør kunne få ansat en borgerrådgiver. En borgerrådgiver er en uafhængig og neutral person, der som en slags kommunal ombudsmand, kan være med til at løse vanskeligheder mellem en borger og sagsbehandlere.

Hos en borgerrådgiver kan man klage over kommunens sagsbehandling, personalets adfærd og udførelsen af praktiske opgaver, f.eks. undervisning, dagpasning, hjemmehjælp og gaderenholdelse.

Man kan få hjælp til at forstå en afgørelse fra kommunen og få information og rådgivning om, hvordan man klager over en afgørelse. Man kan også komme med forslag til, hvordan kommunens sagsbehandling og betjening kan forbedres.

En borgerrådgiver kan således være en god hjælp for både borgere og kommunen.

Mange kommuner har allerede etableret en sådan lokal ordning til stor fordel for både borgere og kommune.

SF i Hørsholm foreslår, at kommunen søger om at få del i de afsatte penge til en borgerrådgiver.

SF Hørsholms vision for Kokkedal Station

Af SF Hørsholm Ib Tune Olsen og Louise Zabel

Hørsholm kommune har netop udbudt sin omfattende plan for bebyggelse ved Kokkedal Station.

Gennem mange år har Kokkedal Station været et glimrende trafikknudepunkt for alle os, der bruger den kollektive trafik til arbejde, skole, shopping og al det andet livet byder på uden for kommunegrænsen.

SF Hørsholm mener, at det bør være omdrejningspunktet for det videre arbejde med at gøre stationen endnu bedre – nemlig skaffe bedre og fortsat trygge parkeringsforhold for bilister og cyklister uden at spolere det dejlige grønne område, Kokkedal Station er placeret i. Tænk fortsat at kunne nyde de skønne træer, når man morgen som aften venter på at komme videre!

Så trods det aktuelle udbud bliver der forhåbentlig i den sidste ende stadig mulighed for et markant mindre omfattende byggeri. Der er jo også en lokalplan, der skal vedtages, men det måske bare en bagatel?

SF Hørsholms vision for Kokkedal Station består af fem fokusområder:

1) Vi skal fastholde de nuværende muligheder for trygt at kunne anvende busser og tog, hvorfor området skal være belyst, tilgængeligt og behageligt for såvel gående, som cyklister og bilister. Bilerne har ikke fortrinsret, så cyklister og fodgængere skal som bløde trafikanter prioriteres højest. De mørke hjørner på stationen kan jo lyses op og evt. kameraovervåges, ligesom der kan indgås tættere samarbejde med DSB og SSP i både Fredensborg og Hørsholm, hvis der er unge mennesker, der ”har for meget tid” eller mangler et bedre sted at være. Ifølge politiets rapport om tryghed på stationerne fra 2018-2020 er der sket et fald af hændelser på Kokkedal Station, og de været i den ”harmløse ende”, så vi er allerede på rette vej.

2) Vi skal fastholde de grønne omgivelser ved stationen til glæde for såvel stationens brugere som de mange, der bor ved stationsområdet – hvad enten det er i Hørsholm eller Fredensborg. Træerne langs skinnerne samt omkring cykelparkeringerne i begge ender skal ikke fældes, men netop bevares. Hørsholm skulle gerne bevare det skønne, grønne præg, der netop er grunden til, at vi er mange, der er flyttet hertil.

3) Vi skal sikre flere, men stadig trygge og gratis parkeringsforhold for cyklister og biler. Cyklisterne skal fortsat parkere tættest på stationen på begge sider af skinnerne med lys og nok af cykelstativer og løbende oprydning af gamle, ubrugte cykler. Bilisterne skal holde på de nuværende parkeringspladser, men da det er en kendsgerning, at der ikke er pladser nok, må vi nødtvunget evt. acceptere et parkeringsanlæg i få etager, der er åbent, lyst og muligvis kameraovervåget og med grønne planter på ydersiden. Anlægget skal placeres ét af de steder, hvor der i dag er parkering i forvejen. Al parkering som hidtil uden P-afgifter.

4) Er der behov for kollegieboliger kan der findes plads til den slags, fordi unge mennesker netop har et stort behov for at kunne færdes nemt til og fra skole, job m.v. Det skal dog kun ske i det tilfælde, at de ikke står i vejen for at sikre de parkeringspladser og trygge omgivelser, der var udgangspunktet for hele sagen om en ny og bedre Kokkedal Station. Ellers må kollegieboligerne placeres et andet sted.

5) Plejehjem og (familie)boliger så tæt på stationen er i øvrigt slet ikke hensigtsmæssig. Vi mangler i forvejen ikke trafik, og hvor skal børnene lege udendørs… Mellem bilerne på parkeringspladserne?

Udsigt til P-kaos ved Kokkedal station?

af Louise Zabel og Ib Tune Olsen

Et flertal af Hørsholm kommunalbestyrelse har nu udbudt arealet på 25.600 m2 omkring Kokkedal station til salg.

I oktober 2019 viste en optælling 317 parkerede biler på arealet, hvilket blev beskrevet som en belægningsgrad på over 100%. Derfor blev der da også i marts måned 2020, da kommunalstyrelsen drøftede rammerne for udbud af arealet, talt om minimum 400 pendlerparkeringspladser.

Nu udbydes arealet med mulighed for opførelse af et plejehjem med 50-80 plejeboliger, og indenfor et samlet bebygget areal på 12.600 m2 desuden mange boliger samt en dagligvareforretning på indtil 1200 m2.

Alt dette nybyggeri vil naturligvis lægge beslag på en væsentlig del af de nuværende parkeringsarealer og i sig selv betyde behov for rigtig mange flere parkeringspladser.

Udbudsvilkårene stiller alene krav om minimum 250 parkeringspladser. Det ser helt uforståeligt ud. Udbudsmaterialet taler ikke længere om et parkeringshus, men parkeringsanlæg. Parkeringsanlæg lyder mere tilforladeligt end parkeringshus i måske mange etager, men parkeringskaos er vel uundgåeligt, hvis der ikke bygges parkeringshus i højden.

SF i Hørsholm er enig med mindretallet i kommunalbestyrelsen om, at der lægges op til alt for massivt byggeri ved Kokkedal station.

De alt for få parkeringspladser vil også skade Kystbanens muligheder for at udbygge en god kollektiv transport som alternativ til trængsel på vejene mellem Hørsholm og Hovedstadsområdet.