Bellisvej 8, 2970 Hørsholm kontakt@sf-horsholm.dk 2876 9558

Valgprogram

HØRSHOLM HAR BRUG FOR SF I KOMMUNALBESTYRELSEN Det er der mindst syv grunde til….

1# SF vil være kritisk, konstruktiv samarbejdspartner i kommunalbestyrelsen Det politiske samarbejde bør ske bredt, involverende og gennemsigtigt. Vi politikere skal lytte til hinanden, så beslutningerne træffes med åbne øjne af alle politikere – ikke kun et snævert flertal. Der skal være tid nok, så beslutningerne ikke hastes igennem – det kræver færre sager at forholde sig til. Måske tiden er til at indføre nye arbejdsudvalg, hvor borgere kan komme helt tæt på udfordringer og løsninger i konkrete indsatser.

2# Reelle normeringer skal sikre tid til nærvær, omsorg og fordybelse Børnene i daginstitutionerne har været nedprioriteret i årevis grundet dårlig økonomi, og der mangler pædagoger på stuerne med tid til nærvær. Vi må sikre reelle minimumsnormeringer, der kan mærkes af børn og voksne, med brug af en ”omsættertabel” som i Fredensborg, så det er faktiske tal, ikke gisninger fra Danmarks Statistik, der afgør behovet. Og årlige kvalitetsrapporter på hver institution, så forældrene får bedre indsigt i kvaliteten.

3# Skolerne har brug for en fælles, opdateret inklusionsstrategi Inklusion er svært. Strategien for 2014-2018 skal opdateres, og der skal følge penge med til faste inklusionsteams på alle skoler til de elever, der har brug for ekstra og særlig hjælp til at gå i skole. Det må ikke være hver enkel familie, der skal kæmpe sig i stykker for at få hjælp – ofte alt for sent. Mennesker vil som udgangspunkt gerne selv, hvis de kan. Men det bør ikke være en skam eller en kamp at bede om hjælp.

4# De store børn og unge har også brug for stærke fællesskaber i fritiden I fritiden skal vi styrke de tilbud og fællesskaber, vi har til børn fra 6. til 9. klasse. Mange går til sport, men alt for mange har ikke et sted at være sammen med kvalitetstilbud og fritidspædagoger, der står klar. Store børn og unge føler sig ofte ensomme og går alene hjem til ipad eller computeren. Lad os skabe en Klub Hørsholm med attraktive tilbud, der sker som god brobygning fra vores SFO’er og med voksne og plads nok til, at det kan lykkes. Fællesskab giver mennesker håb.

5# Kvalitet og tryghed i plejen af vores ældre Vi skal sikre kvaliteten på vores plejehjem med samarbejde og koordinering på tværs, så vi styrker indsatsen over for ældre med særlige økonomiske, fysiske og mentale udfordringer. Ikke alle har pårørende, der kan hjælpe eller råbe kommunen op, når behovet er størst, så vi skal forbedre det forebyggende arbejde i de ældres hjem. Helst med et fast team af medarbejdere i den ældres hjem.

Se vores ældrepolitik

Se vores ældrefolder

6# Sæt tempo og omfang ned på nye byggerier og involver borgerne fra start af Hørsholm er stort set udbygget, så de sidste muligheder skal benyttes med stor omtanke for natur, miljø og mennesker. Det skal ske i et roligt tempo, behersket omfang og med inddragelse OG indflydelse fra borgerne fra start af. Flere bygninger og indbyggere er IKKE altafgørende for økonomien. Vi skal tænke grønt, klimavenligt og langsigtet med plads til liv, luft og grønne byrum, gerne med brug af et arkitektråd.

7# Vi skal bevare Hørsholm som en grøn kommune Naturen og biodiversiteten er vigtig, og kommunen skal gå foran og ikke være fodslæbende på klimaområdet. Vi skal have en konkret handleplan for, hvordan vi kommer videre bl.a. med mindre CO2-forbrug som en ægte klimakommune. Fx fredning af Nattergaleengen; fremme brug af kollektiv transport og bedre cykelforhold ved butikkerne; grøn indkøbspolitik og udvidet brug af solceller hos kommunen.

Er du enig? Så støt os. Vi har brug for al den opbakning, vi kan få. Find SF HØRSHOLM på Facebook og på www.sf-horsholm.dk. Og STEM SF til kommunalvalget 16. november 2021.

Link til valgfolder

Andre vigtige politiske temaer:

En åben og inddragende kommune
SF støtter den stigende grad af borgerinddragelse og samskabelse i udviklingen af Hørsholm.

Gode værktøjer er fx en digital høringsplatform, hvor borgeres høringssvar bliver åbne for enhver; Borger- og Ungepanelet; samt Borgerlab, hvor borgere og kommunens mange foreninger bliver inddraget løbende i nye projekter.

Vi i SF er optaget af, at borgere og foreninger inddrages rettidigt og ikke først når de vigtigste beslutninger er truffet og ikke kan laves om. Planerne om Kokkedal Stations område er sket fra et skrivebord og uden reel inddragelse af beboere og grundejerforeninger. Hvorfor ikke invitere til høring tidligt i processen, så strategierne udfordres af virkeligheden?

SF har også store forventninger til den nye Borgerrådgiver-funktion i Hørsholm, hvor en neutral kommunal ”ombudsmand” m/k, kan være med til at løse vanskeligheder mellem en borger og sagsbehandlere uafhængigt af politikere og forvaltning. Vi skal os kommunen udvikle os og lære af de erfaringer, vi gør os, og samtidig sikre borgernes retssikkerhed, når der træffes afgørelser fx inden for handicapområdet.

Kvalitet og trivsel for børn 0-6 år
I SF ønsker vi en ”genopretningsplan” for børneinstitutionerne for at sikre kvaliteten:

Max 3 børn pr. voksne i vuggestuerne og max. 6 børn pr. voksne i børnehaverne fra kl. 9-15 alle ugens dage. Der skal fortsat være tilbud om dagpleje som alternativ.

Børn skal som udgangspunkt være 3 år, før de starter i børnehaven. Pengene skal følge barnet.

Flere pædagoger på stuerne. Hørsholm skal tilbage til en budgettildeling på 60% pædagoger på stuerne og 40% pædagogiske assistenter og medhjælpere.

Børn skal vurderes som skoleparate i et samarbejde mellem pædagoger, skole og forældre og kunne skoleudsættes efter behov. Børn skal være klar til at lære.

Børn med særlige behov skal opspores tidligst muligt, så der efter behov kan sættes ind med udredning og ekstra støtte i tæt samarbejde med kommunens Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, der skal sikre god overgang til det rette skoletilbud. Der skal laves en opdateret inklusionsstrategi på tværs af skolerne, hvor der skal oprettes en inklusionsenhed pr. skole med et fast team med rette kompetencer.

De fysiske rammer skal fordre leg og trivsel for børn og voksne og gerne som en bred vifte af forskellige typer institutioner – børn er forskellige, og det er godt, at vi tilbyder forskellige rammer at blive stor i.

Læs hele SF’s røde handlingsplan

Læs SF’s flyer om børnepolitik

Læs vores indlæg om rød politik i øvrigt

En grøn og bæredygtig udvikling
SF støtter strategien om, at få flere børnefamilier til byen og derved en mere harmonisk alderssammensætning.

Vi skal sikre en rolig og velovervejet udbygning af kommunen som stadig gemmer lidt til fremtiden og rummer fortsat plads til grønne zoner, åbne pladser og endnu flere (natur-)legepladser fx ved Ådalsparken, Rungsted Havn, Kokkedal Skoven og Usserød Å, hvor man endda kunne opføre et fugletårn.

Vi ønsker en fredning af det grønne areal langs Nattergalevej fort at bevare det åbne, grønne areal til brug for områdets beboere.

Hørsholm skal igen være en klimakommune der tør gå forrest blandt kommunerne, sætte kursen og ikke bare nølende følge trop. Det er helt afgørende, at vi passer bedre på miljøet, udvikler grønne løsninger, understøtter cyklisme og kollektiv transport og går forrest i klimakampen. Såvel borgere som kommunen skal tage ansvar for at skabe en klimaneutral kommune.

Tilgroning, undervandsvækster og for højt fosforindhold præger mange af vores søer og vandløb. Søerne skal oprenses og tilløb af spildevand skal reduceres mest muligt. Vi skal have liv i søerne.

Læs også SFs grønne handlingsplan

Læs vores indlæg om grøn politik i øvrigt